BAFRA’DA POLİSE TÜFEKLİ SALDIRI

Bafra il­çe­sin­de bir şah­sın po­li­se ateş edil­me­si so­nu­cu çıkan ça­tış­ma­da ya­ra­la­nan sal­dır­gan kal­dı­rıl­dı­ğı has­ta­ne­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.

BAFRA’DA POLİSE TÜFEKLİ SALDIRI

Bafra il­çe­sin­de bir şah­sın po­li­se ateş edil­me­si so­nu­cu çıkan ça­tış­ma­da ya­ra­la­nan sal­dır­gan kal­dı­rıl­dı­ğı has­ta­ne­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.

Olay Bafra il­çe­si Emi­re­fen­di Ma­hal­le­si 15 Tem­muz De­mok­ra­si Mey­da­nın­da mey­da­na geldi. Edi­ni­len bil­gi­ye göre Ömür A. (37) tüfek ile polis ekip oto­su­na ateş etti. Polis ekip­le­ri si­lah­lı sal­dı­rı­da bu­lu­nan şahsı ta­ban­ca ile ateş ede­rek ya­ra­la­mak su­re­tiy­le et­ki­siz hale ge­tir­di.

Bafra İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Bey­tul­lah Zafer Yük­sel, olay ye­ri­ne ge­le­rek mey­da­na gelen si­lah­la ya­ra­la­ma­ya iliş­kin ola­rak gö­rev­li polis me­mur­la­rın­dan bilgi aldı.

Haber ve­ril­me­si üze­ri­ne olay ye­ri­ne in­ti­kal eden 112 acil ser­vis ekip­le­ri ya­ra­lı Ömür A.(37)’i am­bu­lans­la Özel Me­di­baf­ra Has­ta­ne­si­ne kal­dır­dı. Ya­ra­lı bu­ra­da ya­pı­lan tüm mü­da­ha­le­le­re rağ­men kur­ta­rı­la­ma­ya­rak ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.

Olay­la il­gi­li ola­rak baş­la­tı­lan so­ruş­tur­ma devam edi­yor.

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2022, 19:26

Muhammet SÖYLEMEZ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER