Sam­sun'da hak­kın­da 17 yıl 3 ay hapis ce­za­sı bu­lu­nan fi­ra­ri hü­küm­lü ya­ka­lan­dı

Sam­sun'da, hak­kın­da 17 yıl 3 ay 15 gün ke­sin­leş­miş hapis ce­za­sı bu­lu­nan fi­ra­ri hü­küm­lü ya­ka­lan­dı.

Sam­sun'da hak­kın­da 17 yıl 3 ay hapis ce­za­sı bu­lu­nan fi­ra­ri hü­küm­lü ya­ka­lan­dı

Sam­sun'da, hak­kın­da 17 yıl 3 ay 15 gün ke­sin­leş­miş hapis ce­za­sı bu­lu­nan fi­ra­ri hü­küm­lü ya­ka­lan­dı.

Sam­sun İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı JASAT de­dek­tif­le­ri, ya­pı­lan araş­tır­ma­lar ve de­tay­lı is­tih­ba­ri ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da, 2016'da Umut Şim­şek'i (37) Canik il­çe­sin­de bir res­to­ran­da si­lah­lı öl­dü­ren ve tu­tuk­lan­dık­tan sonra ce­za­evin­den firar eden A.A'yı ya­ka­la­dı.

A.A, iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan ce­za­evi­ne ko­nul­du.

"Kas­ten ya­ra­la­ma", "suç iş­le­mek ama­cıy­la örgüt kurma", "ki­şi­yi hür­ri­ye­tin­den yok­sun kılma", "ruh­sat­sız ateş­li si­lah­lar­la mer­mi­le­ri satın alma veya bu­lun­dur­ma", "kul­lan­mak için uyuş­tu­ru­cu veya uya­rı­cı madde satın alma" suç­la­rın­dan da kaydı bu­lu­nan A.A'ya Şim­şek'i öl­dür­dü­ğü ge­rek­çe­siy­le yar­gı­lan­dı­ğı da­va­da "kas­ten öl­dür­me" su­çun­dan 17 yıl 3 ay 10 gün hapis ce­za­sı ve­ril­di­ği öğ­re­nil­di.

Öte yan­dan A.A'nın, 2 Ara­lık 2016'da Sam­sun'da bir ka­fe­de sahne alan Ke­rim­can Dur­maz'ı dar­be­den­ler ara­sın­da da bu­lun­du­ğu, gü­ven­lik ka­me­ra­sı ka­yıt­la­rın­da ya­pı­lan in­ce­le­me­de an­la­şıl­mış­tı.

Sam­sun'un Canik il­çe­sin­de 13 Tem­muz 2016'da bir res­to­ran­da kız ar­ka­da­şıy­la yemek yiyen Umut Şim­şek'in ya­nı­na gelen A.A. 6 el ateş ede­rek kaç­mış, Şim­şek kal­dı­rıl­dı­ğı has­ta­ne­de ya­şa­mı­nı yi­tir­miş­ti.

Bir süre sonra tes­lim olan A.A. ise tu­tuk­lan­mış­tı.  SAMSUN AA

Samsun Haber, Samsun Haberleri, Haber Samsun, Samsun, Haber, Son Dakika, Altinovagazete.com

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023, 16:49

Muhammet SÖYLEMEZ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER