banner223

Bafra'dan Filistin'e Destek Kermesi

Bafra'da Filistin'e destek için hayır çarşısı dualarla açıldı.

Bafra'dan Filistin'e Destek Kermesi

Sam­sun'un Bafra il­çe­sin­de ''Fi­lis­tin'e sahip çık­mak için, Müs­lü­man ol­ma­ya gerek yok insan olmak ye­ter­li'' pa­ro­la­sıy­la hayır çar­şı­sıy­la bir­lik­te ker­mes açıl­dı. 

Açı­lış­ta tak­dim ko­nuş­ma­sı­nı Bafra Hacı Salih Yıl­dız Camii İmam Ha­ti­bi Murat Topal yaptı. Din gö­rev­li­si­nin Kur'an Ti­la­ve­ti­nin ar­dın­dan Bafra Fi­lis­tin'e des­tek plat­for­mu adına Me­mur-Sen, Eği­tim-Bir-Sen Bafra Tem­sil­ci­si Seçim Ça­lış­kan bir ko­nuş­ma ya­pa­rak Fi­lis­tin hal­kı­na ya­pı­lan İsrail zul­mü­nü kı­na­dı­ğı­nı, açı­lan hayır çar­sı­sı­na va­tan­daş­la­rın des­te­ği­ni bek­le­dik­le­ri­ni  be­lirt­ti. Bafra Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hamit Kılıç, açı­lan hayır çar­şı­sı­nın ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı te­men­ni ede­rek, “Gev­şek­lik gös­ter­me­yin, üzün­tü­ye ka­pıl­ma­yın.

Eğer inan­mış­sa­nız, üstün ge­lecek olan siz­si­niz.” Si­yo­nist İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Fi­lis­tin’li kar­deş­le­ri­mi­zin üze­rin­de sür­dür­dü­ğü zulme ses­siz kal­ma­mak ve kar­deş­le­ri­mi­ze des­tek olmak ama­cıy­la Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı ta­ra­fın­dan Al­pars­lan Tür­keş Parkı’nda dü­zen­le­nen "Fi­lis­tin İçin Hayır Çar­şı­sı" ker­me­si­nin açı­lı­şı­nı  ger­çek­leş­tir­dik. Kudüs sa­de­ce bir şehir de­ğil­dir. O; din­dir, iman­dır, sim­ge­dir, öl­çü­dür. Kudüs, İslam dün­ya­sı­nın göz be­be­ği, haklı da­va­sı ve ma­ne­vi ta­cı­dır.

Gök­le­rin ve yerin sa­hi­bi olan Allah, şüp­he­siz ki za­lim­le­ri tez za­man­da ce­za­lan­dı­ra­cak­tır. Bugün bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­miz­le gös­ter­di­ği­miz yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma­nın Gazze hal­kı­na güç ol­ma­sı­nı niyaz edi­yor; Rab­bim’den şehit olan kar­deş­le­ri­mi­ze rah­met, ya­ra­lı­la­rı­mı­za acil şi­fa­lar di­li­yo­rum.''şek­lin­de ko­nuş­tu. Bafra İlçe Müf­tü­sü İbra­him Memiş'in du­ası­nın ar­dın­dan hayır çar­şı­sı ker­me­sin­de alış­ve­riş ya­pı­la­rak Fi­lis­tin'e des­tek ve­ril­di. Prog­ra­ma ay­rı­ca Bafra Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Tarık Erol, si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri, sivil top­lum ör­gü­tü tem­sil­ci­le­ri, Be­le­di­ye Mec­lis Üye­le­ri, daire mü­dür­le­ri, ma­hal­le muh­tar­la­rı ile çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı.

bafradan-filistine-destek-kermesi-001.png

bafradan-filistine-destek-kermesi-002.png

bafradan-filistine-destek-kermesi-005.png

bafradan-filistine-destek-kermesi-011.png

bafradan-filistine-destek-kermesi-009.png

Samsun Haber, Samsun Haberleri, Haber Samsun, Samsun, Haber, Son Dakika, Altinovagazete.com

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023, 09:19

Haydar Yıldırım

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER