Polis helikopterine lazer tutan kişiye 91 bin lira ceza

Mal­te­pe'de dü­zen­le­nen "Huzur İstan­bul" uy­gu­la­ma­sı sı­ra­sın­da polis he­li­kop­te­ri­ne lazer tut­tu­ğu be­lir­le­nen ki­şi­ye 91 bin 236 lira ceza ke­sil­di.
Uy­gu­la­ma­nın ilk aşa­ma­sın­da 9 park ve bahçe, 14 kah­ve­ha­ne, 203 oto­mo­bil, 44 mo­to­sik­let ve 1074 kişi ekip­ler ta­ra­fın­dan kont­rol edil­di.
Kont­rol­ler­de 1 ku­ru­sı­kı ta­ban­ca, 20 fişek ve 0,5 gram nar­ko­tik madde ele ge­çi­ri­lir­ken, yok­la­ma ka­ça­ğı 7 kişi hak­kın­da işlem ya­pıl­dı, 14 sü­rü­cü­ye 145 bin 943 lira idari para ce­za­sı ke­sil­di.
Ekip­ler ta­ra­fın­dan 1035 ki­şi­nin kont­rol edil­di­ği ikin­ci aşa­ma­da ise 2 ku­ru­sı­kı ta­ban­ca, 60 fişek, yak­la­şık 5 gram nar­ko­tik madde ele ge­çi­ril­di. 16 araç sü­rü­cü­sü­ne top­lam 119 bin 461 lira idari para ce­za­sı uy­gu­lan­dı.
Mal­te­pe Dra­gos sa­hi­lin­den toplu ola­rak uy­gu­la­ma nok­ta­la­rı­na geçen ve dron ile gö­rün­tü­le­nen polis ekip­le­ri­ne, ikin­ci aşa­ma­da polis he­li­kop­te­ri de eşlik etti.
Uy­gu­la­ma sı­ra­sın­da polis he­li­kop­te­ri­ne lazer tut­tu­ğu tes­pit edi­len Cen­giz I'ya "Sivil Ha­va­cı­lık Ka­nu­nu'na mu­ha­le­fet"ten 91 bin 236 lira idari para ce­za­sı ke­sil­di.   İstanbul AA

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2024, 00:07

Muhammet SÖYLEMEZ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER