Kurt saldırısında 24 koyun telef oldu

Sam­sun'un 19 Mayıs il­çe­sin­de ağıla giren kurt­lar 24 ko­yu­nu telef etti.

Sam­sun'un 19 Mayıs il­çe­sin­de ağıla giren kurt­lar 24 ko­yu­nu telef etti.
Alı­nan bil­gi­ye göre, 19 Mayıs il­çe­si Ka­ra­oğ­lu Ma­hal­le­si'nde Salih İnce'ye ait 70 ko­yu­nun bu­lun­du­ğu ağıla kurt sü­rü­sü sal­dır­dı.
İnce, sabah ağıla git­ti­ğin­de ko­yun­la­rın­dan 24'ünün telef ol­du­ğu­nu, 15'inin de ya­ra­lan­dı­ğı­nı be­lir­le­di.
İhbar üze­ri­ne, İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri de ağıla gi­de­rek in­ce­le­me yaptı.
Salih İnce, AA mu­ha­bi­ri­ne, sabah erken sa­at­te bazı ko­yun­la­rın ağı­lın dı­şın­da ol­du­ğu­nu gör­dü­ğü­nü be­lir­te­rek "Ağıla gidip bak­tı­ğım­da ko­yun­la­rın kurt sal­dı­rı­sı­na uğ­ra­dı­ğı­nı gör­düm. Yirmi bir se­ne­dir kü­çük­baş hay­van ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği ya­pı­yo­rum. Yet­miş tane ko­yu­num vardı. İki ço­cu­ğu­mu üni­ver­si­te­de bun­lar sa­ye­sin­de okut­tum. Şimdi ne ya­pa­ca­ğı­mı bi­le­mi­yo­rum, pe­ri­şan hal­de­yim, yet­ki­li­ler­den yar­dım is­ti­yo­rum." dedi.
İnce'nin eşi Aliye İnce de geçim kay­nak­la­rı­nın ko­yun­lar ol­du­ğu­nu ve büyük za­ra­ra uğ­ra­dık­la­rı­nı ifade etti.   SAM­SUN (AA)

Muhammet SÖYLEMEZ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER