Allahı Görmek…Konusu Ehl-i Sünneti Savunalım…Derim…

Allahı görmek…konusu Ehl-i sünneti savunalım…derim…

Allahı görmek…en yüksek arzusu yaradılanın…yaradılanı temsilen insanın…

Şia’nın itikatta mezhebi olan Mutezile’ye göre, Allah ahirette görülmeyecektir. Onlara göre Allah’ı görmek mümkün değildir. Bizlerin itikadı olan Ehl-i sünnet itikadına göreyse, Allah görülecektir

Şia Allah görülmez der…ehl-i sünnet görülecektir der…ama zatını tasavvur mümkün değil.görmek idrak değil…ay gibi güneş gibi bir tasavvur verme Allaha…

Allahın varlığının mevcutluğunun farkındayız…dünyada bile .cennet ise hasretliye hasret duyduğunun ödül olarak verildiği ödül yeri…

Allahın zatı bu dünyada görülmedi ama sanki görüyor gibiyiz.cennette en yüksek tecelliye erişecektir…o yüksek zevk yaşanacaktır…

İlgili ayetler…

“Hayır! Şüphesiz onlar o gün Rablerinden perdelidirler.” (Mutaffifin/15)

“Rabbim, bana kendini göster; seni göreyim.” (A’raf/143)

“O gün bir kısım yüzler parlaktır. Rablerine bakarlar.” (Kıyame/22-23)

 “İyi amel işleyenlere Hüsna ve bir de ziyade vardır.” (Yunus/26)

Evet Tasavvur etme zatını…ne aya benzet ne güneşe…zaten dünyada da zatı bize gizli ama var…esması var çünkü…Zat sıfatları belli…

Hadislerde rü’yetullah yerine “rü’yetü rab” tabiri geçer (Buhârî, “Mevâḳīt”, 16; )

Ehl-i sünneti savunalım…derim…   Rü’yetullah konusunda âlimlerce benimsenen görüşler iki noktada incelenebilir. A) Dünyada Rü’yetullah. Allah’ın dünyada görülmesi hakkında iki farklı görüş ortaya çıkmış olup birincisine göre bu mümkündür. Müşebbihe ve bazı Sûfiyye gruplarının benimsediği bu telakkinin delili Allah’ı zikretme, sevme ve O’na fazlaca ibadet etme sonucunda yaşandığı söylenen ruhî tecrübelerden ibarettir. Ancak kontrolü mümkün olmayan, daima yanıltma ihtimali taşıyan bu yöntem bağlayıcı bir delil olarak kabul edilmemiştir (İbn Teymiyye, V, 489-490). İkinci anlayışa göre peygamberler dahil olmak üzere hiçbir insan Allah’ı dünyada göremez. Nitekim Hz. Mûsâ, Allah’ı dünyada görmek istemiş, fakat, “Sen beni asla göremezsin” cevabını almıştır (el-A‘râf 7/143). Ayrıca Kur’an gözlerin Allah’ı göremeyeceğini haber vermiş (el-En‘âm 6/103), âlimler de bu âyete rü’yetullahın dünyada vuku bulmayacağı anlamını vermiştir (Taberî, XII, 19). Sahih hadislerde de rü’yetullahın âhirette gerçekleşeceği bildirilmiştir. Âlimlerin büyük çoğunluğu bu görüştedir (Ahmed b. Nâsır, s. 126-136).

Ehl-i sünneti savunalım…derim…  Hinduizm ilah hayvan suretinde yer yüzüne indi…yani hulül inancındadır…ama esması yakın yarattıklarına…zatı esmasından farklı…Bazı sufiye grubları hinduizm gibi hulülcüdür…sadece esması ile ilişkilidir yaratılanlar…zatı yaratılandan münezzehtir…”La mevcude illallah” hulülcünün elinde hinduizmle örtüşür…

Evet…Resûl-i Ekrem’in dünyada Allah’ı görüp görmediği konusu da tartışılmıştır. Bir telakkiye göre bu olay gerçekleşmiştir, çünkü mi‘rac hadisleri içinde Resûlullah’ın Allah’ı gördüğünü ifade eden rivayetler mevcuttur (Lâlekâî, III, 512-520)

Ehl-i sünneti savunalım…derim… Âhirette Rü’yetullah. Allah’ın âhirette görülmesi konusunda âlimlerce benimsenen görüşler şöylece özetlenebilir: 1. Allah Teâlâ âhirette müminler tarafından görülecek, fakat kâfirler bundan mahrum kalacaktır. Kur’ân-ı Kerîm’de, “O gün rablerine bakan parlak yüzler vardır” meâlindeki âyette geçen “ilâ rabbihâ nâzırah” ifadesi (el-Kıyâme 75/22-23) bunun açık delilidir. Çünkü burada “ilâ” edatıyla kullanılan “nazara” fiili Hz. Mûsâ’nın Allah’ı görme talebini dile getiren âyette (el-A‘râf 7/143) “enzur ileyk” şeklinde geçmekte ve “baş gözünün bakması” anlamına gelmektedir. Gözlerin Allah’ı idrak edemediğini bildiren âyet ise (el-En‘âm 6/103) gözlerin Allah’ı dünyada göremeyeceği veya O’nun zâtını kuşatamayacağı mânası taşır (Taberî, XII, 13-18). Ayrıca rü’yetullah, Kur’an’da görmeyi dolaylı şekilde ifade eden ve “yüzyüze karşılaşma” mânasına gelen “likā” kelimesi ve bu kökten türeyen fiillerle de anlatılmıştır (M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, “liḳāʾ” md.). Bu âyetler âhirette müminlerin Allah’ı çıplak gözle göreceğine işaret etmektedir. Buna karşılık kâfirlerin âhirette kör (Allah’ı görme özelliğinden yoksun) olarak haşredilecekleri ve bu sebeple Allah’ı göremeyeceklerine dair âyetler mevcuttur (Tâhâ 20/124; el-Mutaffifîn 83/15). Rü’yetle ilgili hadislerin bir kısmına yukarıda temas edilmiştir. İbn Kayyim el-Cevziyye, büyük çoğunluğu sahâbî olan yirmi altı râvi yoluyla Resûlullah’a ulaşan rü’yet hadislerini sıralamış (Ḥâdi’l-ervâḥ, s. 416-459)

Rü’yetullaha dair çeşitli eserler kaleme alınmışdır: mesela,Ebû Bekir el-Âcurrî, et-Taṣdîḳ bi’n-naẓar ila’llāhi teʿâlâ fi’l-âḫire (Beyrut 1988) okunsun…dünyada bile Allahın zatını kabul ediyoruz cennet ise hz Musa gibi hasretlilerin ödüllük yeri…hasret varsa görmemiz nasib oacak…diyelim…Ehl-i sünneti savunalım…derim…

Paylaş

YORUM EKLE

banner151

banner174