MUHARİP GAZİLERDEN KIBRIS GAZİSİ ÖZBAKIRA ZİYARET

Mu­ha­rip ga­zi­ler­den Kıb­rıs ga­zi­si İsmet Öz­ba­kır’ı zi­ya­ret etti.

MUHARİP GAZİLERDEN KIBRIS GAZİSİ ÖZBAKIRA ZİYARET
banner195

Mu­ha­rip ga­zi­ler­den Kıb­rıs ga­zi­si İsmet Öz­ba­kır’ı zi­ya­ret etti. Bir sü­re­dir ra­hat­sız olan Kıb­rıs Ga­zi­si İsmet Öz­ba­kır Ala­çam il­çe­si Ye­şil­köy ma­hal­le­sin­de­ki evin­de Kıb­rıs ga­zi­si Hasan Öz­türk Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Bafra Tem­sil­ci­si ve Len­ger­li ma­hal­le­si muh­ta­rı Rahmi Şahin ta­ra­fın­dan sos­yal me­sa­fe ted­bir­le­ri­ne uygun ola­rak kısa sü­re­li zi­ya­ret edip geç­miş olsun di­lek­le­ri­ni tüm ga­zi­ler adına ilet­ti.

Kıb­rıs bi­rin­ci ve ikin­ci Barış Ha­re­ka­tı­na fi­ilen iş­ti­rak eden gazi öz­ba­kır ta­ra­fın­dan ya­pı­lan zi­ya­ret­ten çok mem­nun ol­du­ğu­nu söy­le­yip diğer gazi ar­ka­daş­la­ra ve hal­kı­mı­za se­lam­la­rı­nı bil­dir­me­le­ri­ni söy­le­di. Yüce allah türk as­ke­ri­ni, mil­le­ti­mi­zi ve dev­le­ti­mi­zi mamur ve mü­reb­beh et­me­si­ni is­te­ye­rek dua etti.

Eski sağ­lı­ğı­na ka­vu­şan gazi İsmet Öz­ba­kır has­ta­ne­de kal­dı­ğım sü­re­de dok­tor­lar­dan çok ilgi gör­dü­ğü­nü söy­le­di. Bir daha gerek olsa sa­va­şa gi­der­mi­sin so­ru­na hiç eve git­me­den bana düşen gö­re­vi bun­dan önce yap­tı­ğım gibi heran yap­ma­ya hazır ol­du­ğu­nu söy­le­di ve tüm hal­kı­mı­za saygı ve sev­gi­le­ri­ni bil­dir­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174