AK Parti Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Fuat Kök­taş, Priş­ti­ne'de

AK Parti Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Fuat Kök­taş, Ko­so­va'nın baş­ken­ti Priş­ti­ne'de dü­zen­le­nen Trans-Av­ru­pa Ağ­la­rı Po­li­ti­ka­sı ve Bağ­lan­tı­lı­lık Gün­de­mi adlı Par­la­men­to­lar Arası Kon­fe­ran­sa ka­tıl­dı.

AK Parti Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Fuat Kök­taş, Priş­ti­ne'de
banner195
AK Parti Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Fuat Kök­taş, Ko­so­va'nın baş­ken­ti Priş­ti­ne'de dü­zen­le­nen Trans-Av­ru­pa Ağ­la­rı Po­li­ti­ka­sı ve Bağ­lan­tı­lı­lık Gün­de­mi adlı Par­la­men­to­lar Arası Kon­fe­ran­sa ka­tıl­dı.

Ko­so­va Par­la­men­to­su'nun ev sa­hip­li­ğin­de 'Trans-Av­ru­pa Ağ­la­rı Po­li­ti­ka­sı ve Bağ­lan­tı­lı­lık Gün­de­mi' baş­lık­lı Par­la­men­to­lar Arası Kon­fe­rans Ko­so­va'nın baş­ken­ti Priş­ti­ne'de dü­zen­len­di.
Kon­fe­ran­sa, Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si Dış İliş­ki­ler ve Pro­to­kol Baş­kan­lı­ğı he­ye­ti ola­rak İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ali Özcan, Sa­kar­ya Mil­let­ve­ki­li Recep Un­cu­oğ­lu, Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Fuat Kök­taş ve Baş­kan­lık Gö­rev­li­si Ali Yıl­dız tem­sil etti.

Kon­fe­rans­ta heyet ola­rak sunum yap­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek konu hak­kın­da bilgi veren Mil­let­ve­ki­li Kök­taş, "Ya­pı­lan ça­lış­ma kap­sa­mın­da Trans-Av­ru­pa Ağ­la­rı ve Ber­lin Sü­re­ci, Ya­tı­rı­ma el­ve­riş­li bir ortam oluş­tu­rul­ma­sı için yö­ne­ti­min iyi­leş­ti­ril­me­si, Pro­je­le­rin fi­nans­man­la­rın­da Av­ru­pa­lı ve Ulus­la­ra­ra­sı pay­daş­la­rın rolü, Te­le­ko­mü­ni­kas­yon ve di­ji­tal top­lum, Ulaş­tır­ma ağ­la­rı ile ener­ji ağ­la­rı baş­lık­lar al­tın­da otu­rum­lar dü­zen­len­di. Bu­ra­da heyet ola­rak gö­rüş­le­ri­mi­zi sun­duk. İnşal­lah bu da ül­ke­miz adına olum­lu ve güzel so­nuç­la­rı yan­sı­ta­cak­tır." dedi. 

Samsun Haber, Samsun Haberleri, Haber Samsun, Samsun, Haber, Son Dakika, Altinovagazete.com

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2017, 10:39
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174