Samsun OMÜ Rektöründen Sarıcaoğlu'na Ziyaret

Sam­sun OMÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Sait Bil­giç ve Rek­tör yar­dım­cı­sı Vedat Cey­han, Kavak Be­le­di­ye Baş­ka­nı İbra­him Sa­rı­ca­oğ­lu'nu zi­ya­ret etti.

Samsun OMÜ Rektöründen Sarıcaoğlu'na Ziyaret
banner195

Sam­sun OMÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Sait Bil­giç ve Rek­tör yar­dım­cı­sı Vedat Cey­han, Kavak Be­le­di­ye Baş­ka­nı İbra­him Sa­rı­ca­oğ­lu'nu zi­ya­ret etti.

Prof. Dr. Bil­giç, rek­tör yar­dım­cı­sı Cey­han ile bir­lik­te yap­tı­ğı zi­ya­ret­te Sa­rı­ca­oğ­lu'nun il­çe­ye yap­mış ol­du­ğu ça­lış­ma­la­rı be­ğen­di­ği­ni ifade ede­rek ko­nuş­ma­sı­na şu şe­kil­de devam etti; "İl ve il­çe­le­ri­miz­de bu­lu­nan üni­ver­si­te­le­re des­te­ği­miz her daim devam edecek. Tabi biz­le­rin ya­nın­da ilçe Be­le­di­ye­le­ri­nin de des­tek­le­ri­ni her zaman bek­li­yo­ruz. Gö­rü­yo­rum ki Kavak'taki üni­ver­si­te­ye ilçe Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ge­rek­li tüm des­tek ve­ril­miş. Buda biz­le­ri mem­nun edi­yor. İna­nı­yo­rum ki Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Kavak üni­ver­si­te­si­ne ve üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­ne ge­rek­li tüm des­te­ği ver­me­ye devam edecek. Zi­ya­re­ti­miz­de biz­le­re gös­ter­miş ol­du­ğu mi­sa­fir­per­ver­lik­le­rin­den do­la­yı Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum" dedi.

Sa­rı­ca­oğ­lu, "Öğ­ren­ci­le­ri­miz Bize Ema­net"
Kavak Be­le­di­ye Baş­ka­nı İbra­him Sa­rı­ca­oğ­lu Sam­sun OMÜ Rek­tö­rü sayın Prof. Dr. Sait Bil­giç ve Rek­tör yar­dım­cı­sı Vedat Cey­han'a zi­ya­ret­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür ede­rek ko­nuş­ma­sı­na şu şe­kil­de devam etti; "İlçe­miz­de bu­lu­nan üni­ver­si­te­de­ki öğ­ren­ci­le­ri­miz biz­le­re ema­net aile­le­ri­nin gözü ar­ka­da kal­ma­sın. Ço­cuk­la­rı­mı­zın gur­bet­te nasıl zor şart­lar­da oku­duk­la­rı­nı ben çok iyi bi­li­yo­rum. Benim ço­cuk­la­rım­da gur­bet­te üni­ver­si­te oku­du­lar. O psi­ko­lo­ji­yi çok iyi an­lı­yo­rum bu yüz­den tüm aile­le­ri­mi­zin içi rahat olsun ço­cuk­la­rı­mız önce Allah'a sonra biz­le­re ema­net. On­la­rın daha iyi şart­lar­da eği­tim­le­ri­ni sür­dü­re­bil­me­le­ri için eski Be­le­di­ye Hiz­met bi­na­mı­zı KYK ile im­za­la­mış ol­du­ğu­muz pro­to­kol ile öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin hiz­me­ti­ne açtık. Ço­cuk­la­rı­mız eği­tim­le­ri­ni çok daha iyi or­tam­lar­da sür­dü­re­bil­me­le­ri için il­çe­miz­de ki bir­çok sos­yal te­si­si hiz­me­te sok­tuk. Ama­cı­mız il­çe­miz­de ya­şa­yan her­ke­sin yaşam ka­li­te­si­ni en üst se­vi­ye­de tu­ta­bil­mek. Sayın Rek­tö­rü­mü­ze il­çe­miz üni­ver­si­te­si­ne ver­miş ol­du­ğu des­tek­le­rin­den do­la­yı bir kez daha te­şek­kür edi­yo­rum" ifa­de­le­rin­de bu­lun­du.  

Samsun Haber, Samsun Haberleri, Haber Samsun, Samsun, Haber, Son Dakika, Altinovagazete.com

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2017, 18:40
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174