Karne Günü’nde Başkan Osman Topaloğlu’na Teşekkür

19 Mayıs İlçesi Şehit Hü­se­yin Aydın İlk ve Orta Oku­lun­da ger­çek­leş­ti­ri­len karne gü­nü­ne 19 Mayıs Kay­ma­ka­mı Yavuz Güner,19 Mayıs Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman To­pa­loğ­lu ve daire amir­le­ri ka­tıl­dı.

Karne Günü’nde Başkan Osman Topaloğlu’na Teşekkür
banner195

19 Mayıs İlçesi Şehit Hü­se­yin Aydın İlk ve Orta Oku­lun­da ger­çek­leş­ti­ri­len karne gü­nü­ne 19 Mayıs Kay­ma­ka­mı Yavuz Güner,19 Mayıs Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman To­pa­loğ­lu ve daire amir­le­ri ka­tıl­dı.

İlk ve Orta Okul­da oku­yan öğ­ren­ci­le­rin kar­ne­le­ri­ni he­di­ye­le­riy­le bir­lik­te veren 19 Mayıs Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman To­pa­loğ­lu öğ­ren­ci­le­re tav­si­ye­ler­de bu­lun­du.

Baş­kan To­pa­loğ­lu açık­la­ma­sın­da; ‘’ Ço­cuk­lar bizim ge­le­ce­ği­miz, ya­rın­la­rı­mız. Bu an­la­ma­da ço­cuk­la­rı­mı­zın eği­tim­le­ri­ne çok önem ve­ri­yo­ruz. On­la­rı ne kadar iyi iş­ler­sek, ne kadar do­na­nım­lı ye­tiş­ti­rir­sek ge­le­ce­ği­miz o kadar par­lak olur. Ki­mi­niz öğ­ret­men, ki­mi­niz dok­tor, ki­mi­niz mü­hen­dis, belki de ki­mi­niz bir be­le­di­ye baş­ka­nı, bir vali ola­cak­sı­nız. Yarın bu ma­kam­lar­da siz­ler otu­ra­cak, ül­ke­nin ka­de­ri­ni siz­ler tayin ede­cek­si­niz. Siz­ler ne kadar iyi ye­ti­şir, ken­di­ni­zi ne kadar iyi ye­tiş­ti­rir­se­niz biz­ler ina­nı­yo­ruz ki, şeh­ri­miz de, ül­ke­miz de o kadar ge­li­şecek, o kadar iyi yere ge­le­cek­tir. Be­le­di­ye ola­rak eği­ti­me her zaman des­tek ver­dik, ver­me­ye de devam ede­ce­ğiz. Oku­lu­mu­zun bah­çe­si­ne spor komp­lek­si inşa ede­rek siz­le­rin hiz­me­ti­ne sun­duk. İyi gün­ler­de kul­la­nın’’ dedi.

Karne gü­nün­de 19 Mayıs Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman To­pa­loğ­lu’na okul bah­çe­si­ne ka­zan­dı­rı­lan spor komp­lek­si için te­şek­kür eden Okul Mü­dü­rü Demir Aydın, "Baş­ka­nı­mı­zın ya­nı­na ne zaman git­sek bizi boş çe­vir­me­miş­tir. Oku­lu­mu­za ka­zan­dır­dı­ğı ya­tı­rım­lar için ken­di­si­ne tek­rar te­şek­kür edi­yo­rum" dedi.
 

Samsun Haber, Samsun Haberleri, Haber Samsun, Samsun, Haber, Son Dakika, Altinovagazete.com

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2017, 17:47
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174