BAFBES YAĞMUR ÇAMUR DEMİYOR!

Sam­sun’un Bafra il­çe­sin­de genç­ler so­kak­ta­ki hay­van­la­ra sahip çık­ma­ya devam edi­yor.

BAFBES YAĞMUR ÇAMUR DEMİYOR!

Baf­bes (Bafra Sokak Hay­van­la­rı­nı Bes­le­me Topluluğu) aile­si Bafra ‘da gece ya­rı­sı soğuk ha­va­ya al­dır­ma­dan el­le­rin­de ha­zır­la­dık­la­rı yi­yecek ko­va­la­rı ile sokak sokak do­la­şa­rak hay­van­la­rın ka­rın­la­rı­nı do­yur­mak için tüm yar­dım­se­ver­lik­le­ri­ni or­ta­ya koy­du­lar.


Ya­şa­dı­ğı­mız şe­hir­de veya ül­ke­de yal­nız­ca in­san­la­rın değil hay­van­la­rın da ya­şa­dık­la­rı­nı, on­la­rın da bir kap yemek bir kap suya ih­ti­yaç­la­rı ol­du­ğu­nu gös­ter­miş ol­du­lar.


Genç­le­rin yap­tı­ğı bu yar­dım­se­ver­li­ği evi­nin bal­ko­nun­dan gören bir va­tan­da­şı­mız res­mi­ni çe­ke­rek sos­yal medya da pay­la­şım­da bu­lun­du.

Pay­la­şım da; “ Biz­ler sıcak evi­miz­de otu­rur­ken, ya­ta­ğı­mız­da uyur­ken, el­le­rin­de yi­yecek dolu ko­va­lar­la do­la­şa­rak sokak hay­van­la­rı­nı bes­le­yen ar­ka­daş­lar; son­suz saygı ve sevgi ile şahit oldum ni­ye­ti­ni­ze..” 


Pay­la­şı­mı gören Baf­bes grubu Baş­ka­nı Do­lu­nay TUR­HAN ; 

“Baf­bes olmak in­san­la­rın tak­di­ri­ni ka­zan­mak­tır. Baf­bes olmak gece bes­le­me yap­mak­tır. Yağ­mur kar soğuk de­me­den so­kak­la­ra çık­mak­tır. 

Baf­bes olmak her­kes sı­ca­cık ya­ta­ğın­da uyur­ken so­kak­ta aç ya­şa­yan can­la­rı­mı­zı da dü­şün­mek­tir.
Her­kes Baf­bes ola­maz çünkü Baf­bes olmak Ko­ca­man Aile ol­mak­tan geçer.

İyiki var­sı­nız Baf­bes Aile­si. 

Unut­ma­yın ; bir kap mama, bir kap su, bir kap sevgi, hayat kur­ta­rır” di­ye­rek pay­la­şı­ma karş­lı­lık verdi.

Hüdanur YAŞAR

Samsun Haber, Samsun Haberleri, Haber Samsun, Samsun, Haber, Son Dakika, Altinovagazete.com

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2019, 16:29
banner152
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151