Simurg Ateşi Niksar - Tokat'da Yandı

Nik­sar Be­le­di­ye­sin­ce ve Tokat Şa­ir­ler ve Ya­zar­lar Der­ne­ği­nin de kat­kı­la­rıy­la Ge­le­nek­sel Nik­sar’ın Fi­dan­la­rı Kül­tür Sanat ve Ceviz Fes­ti­va­li kap­sa­mın­da Dü­zen­le­nen “Er­zu­rum­lu Emrah’tan Cahit Kü­le­bi’ye Şiir Şö­le­ni 10/12 Ekim 2014 ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pıl­dı.

Simurg Ateşi Niksar - Tokat'da Yandı
banner195

 Nik­sar Be­le­di­ye­sin­ce ve Tokat Şa­ir­ler ve Ya­zar­lar Der­ne­ği­nin de kat­kı­la­rıy­la Ge­le­nek­sel Nik­sar’ın Fi­dan­la­rı Kül­tür Sanat ve Ceviz Fes­ti­va­li kap­sa­mın­da Dü­zen­le­nen “Er­zu­rum­lu Emrah’tan Cahit Kü­le­bi’ye Şiir Şö­le­ni 10/12 Ekim 2014 ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pıl­dı.

İlk gün ,10 Ekim 2014 Cuma günü saat 10:00’da Ahi Peh­li­van Anıt Me­za­rı Temel Atma Tö­re­ni için Er­zu­rum­lu Emrah Tür­be­si ya­nın­da “si­murg ateşi” grubu ve Nik­sar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Öz­di­lek Özcan,Nik­sar kay­ma­ka­mı,Nik­sar Esnaf Odası baş­ka­nı ve Nik­sar Müf­tü­sü ile ka­la­ba­lık bü­rok­rat ke­si­mi ve halk vardı.Daha sonra soh­bet,çay,yemek ve Cuma na­ma­zı …
Et­kin­li­ğin içe­ri­sin­de ya­pı­lan “5.​ci Cahit Kü­le­bi mem­le­ke­ti­me bakış” ya­rış­ma­sı­nın Jüri üye­le­rin­den biri olmam se­be­biy­le davet edil­miş­tim.Ay­rı­ca “Si­murg Ateşi” şiir gu­ru­bu ola­rak ben,Sü­ley­man Al­tun­baş (sam­sun/Bafra),Şa­fak­nur Yal­çın (An­tal­ya),Ali Öz­kan­lı (Kay­se­ri ),Meh­met Metin Baş (Ma­ni­sa /Soma) ve ev sa­hi­bi­miz ola­rak Hasan Akar (Tokat) ile bir­lik­te 10 Ekim 2014 Cuma günü ak­şa­mı saat :19:00 ‘da Nik­sar ,Vakıf İş mer­ke­zi Kon­fe­rans Sa­lo­nun­da açı­lı­şı or­ga­ni­za­tör­ler­den gru­bu­mu­zun üyesi Hasan Akar bey yaptı.Daha sonra,Şa­fak­nur Yal­çın hanım si­murg fel­se­fe­si­ni zaman dar­lı­ğı se­be­biy­le kısa ve çar­pı­cı cüm­le­ler­le an­lat­tık­tan sonra yine söz­le­ri­ni Şa­fak­nur Yal­çın ha­nı­mın yaz­dı­ğı,benim ses­len­dir­di­ğim “ey in­sa­noğ­lu” ko­nu­lu fel­se­fe­mi­zi an­la­tan video gös­te­ri­si ve ar­dın­dan Şa­fak­nur hanım, Cahit Kü­le­bi ve ken­di­ne ait iki şiir seslendirdi.​Daha sonra Ali Öz­kan­lı bey, Hasan beyin sa­na­ta,şiire ba­kı­şı­nı ele alıp in­ce­le­di ve hem ken­di­ne hem de Hasan Akar beye ait bir şiir seslendirdi.​Peşin­den Meh­met Metin Baş ağır­lık­lı ola­rak Soma’daki maden ocağı gö­çü­ğü üze­rin­de durup,Şehit bir ma­den­ci­nin eşi­nin yaz­dı­ğı şiiri seslendirdi.​Salonda hü­zün­lü da­ki­ka­lar ya­şan­dı.En son ben ,si­murg ateşi gru­bu­nun pro­je­le­ri­ni,ya­pı­la­cak­la­rı an­lat­tım ve Cahit Kü­le­bi’ye ve Hasan Akar’a ait bir şiiri seslendirdim.​Program akışı es­na­sın­da dev ek­ran­da Si­murg ve grup üye­le­ri­nin re­sim­le­ri ile daha önce ya­pı­lan 5 et­kin­li­ği­miz­den önem­li ve il­ginç re­sim­ler se­yir­ci­le­re slayt ha­lin­de sey­ret­ti­ril­di.
Ve bizim prog­ram so­nun­da Türk şi­iri­nin ya­şa­yan ef­sa­ne­si “Cemal Safi özel vefa ge­ce­si” baş­la­dı.İlginç anı­la­rı,muh­te­şem yo­rum­la­rı ve ona eşlik eden öğ­ret­men­ler­den ku­ru­lu müzik gu­ru­bu “”grup sey­yah”la şi­ir­le dolu güzel zaman geçti.
Ge­ce­nin fi­na­lin­de Cahit Kü­le­bi Mem­le­ke­ti­me Bakış Şiir ya­rış­ma­sı so­nu­cu de­re­ce­ye giren 1.​Halil Gür­kan (mem­le­ket sev­da­sı) 2.İsmi­han Ka­ra­ca (ey güzel mem­le­ke­tim) 3.​Ali Cem Ak­bu­lut (mem­le­ket)’a, “si­murg ateşi” gru­bu­na ve Cemal Safi’ye pla­ket ve çe­şit­li ödül­ler verildi.​Ve çı­kış­ta si­murg ateşi grubu ve Cemal Safi ki­tap­la­rı­nı ka­la­ba­lık bir gruba im­za­la­dı­lar.Re­sim­ler çe­kil­di,soh­bet­ler ya­pıl­dı.Geç bir va­kit­te mi­sa­fir­ler otel­le­re,se­yir­ci­ler ev­le­ri­ne da­ğıl­dı. 
11 Ekim 2014 Cu­mar­te­si et­kin­li­ğin ikin­ci günü ,saat 09:00’da İsmet Paşa mah.Düz Tarla mev­ki­in­de­ki” Fer Fi­dan­cı­lık” taki ceviz tar­la­sı,ar­dın­dan Nik­sar ceviz yolu yü­rü­yü­şü başta be­le­di­ye baş­ka­nı ,ka­la­ba­lık bir bü­rok­rat­lar,iş adam­la­rı,
Mil­let­ve­kil­le­ri ile gezildi.​Burada ala­nın­da dün­ya­da sa­yı­lı pro­fe­sör­le­ri­miz­den Prof.​Dr.​Yaşar Akça bey ilmi açık­la­ma­la­rı­nın ya­nın­da ver­di­ği ör­nek­ler­le ve sa­mi­mi dav­ra­nış­la­rıy­la her­ke­sin sev­gi­si­ni ka­zan­dı.Öğlen son­ra­sı Ayvaz Otel­de Nik­sar Ceviz Ürün­le­ri Ser­gi­si,otel bah­çe­sin­de ve Nik­sar Ce­vi­zi pa­ne­li ote­lin kon­fe­rans sa­lo­nun­da icra edildi.​Niksar Ce­vi­zi Pa­ne­lin­de su­nu­cu Ata­lay Ki­pe­ci, otu­rum baş­ka­nı Prof.​Dr.​Ali Kasap,Pa­ne­list­ler Prof.​Dr.​Yaşar Akça –G.O.P.Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üyesi “Nik­sar Eko­no­mi­si­ne Ceviz Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­nin Eko­no­mik Ve Sos­yal Kat­kı­la­rı “,Prof.​Dr.​Seyyid Meh­met Şen –Kas­ta­mo­nu Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üyesi “Ce­vi­zin Besin De­ğe­ri”ko­nu­la­rın­da ay­dın­la­tı­cı kon­fe­rans­lar ver­di­ler.

Et­kin­lik gün­le­ri­nin uygun za­man­la­rın­da biz­le­ri Da­niş­ment­li­ler dö­ne­min­de 1157 ta­ri­hin­de Ana­do­lu’da ya­pı­lan ve gü­nü­mü­ze kadar ge­le­bi­len,trom­pon­lu açık kub­be­li ilk ve en eski med­re­se­ler­den Da­niş­ment­li emiri Ni­za­med­din Ya­ğı­ba­san ta­ra­fın­dan inşa et­ti­ri­len “Yağı Basan Med­re­se­si”, Nik­sar’daki önem­li ko­nak­lar­dan kâgir yapı,ahşap iş­çi­li­ği ve zen­gin renk kul­la­nı­mı ile göze çar­pan “Taş Bina”,Sul­tan II.​ci Ab­dül­ha­mit dev­rin­de 1905-1907 yıl­la­rı ara­sın­da Nik­sar eş­raf­la­rın­dan Hacı Ab­dur­rah­man Efen­di yap­tı­rı­lan “Hü­kü­met Ko­na­ğı”,adını kemer kilit taşı üze­rin­de­ki fi­gür­lü ka­bart­ma­dan alan ,düz­gün kesme taş­lar­la örül­müş ,tek kemer açık­lı­ğı­na sahip Roma eseri “Ley­lek­li Köprü”,şanlı ata­mız Fatih Sul­tan Meh­met Han Trab­zon se­fe­ri­ne gi­der­ken ra­ma­zan ayına denk gel­di­ğin­de ra­ma­zan ayını ve bay­ra­mı­nı kıl­dı­ğı “Ulu Cami”yi ,Ana­do­lu’nun fa­tih­le­rin­den ,Da­niş­mend­li Dev­le­ti’nin ku­ru­cu­su ,büyük dev­let adamı,ko­mu­tan ve âlim “Melik Da­niş­mend Gü­müş­te­kin Ahmet Gazi Tür­be­si” ve “Nik­sar Ka­le­si” ve adını ha­tır­la­ya­ma­dı­ğım daha bir çok güzel me­kân­lar ,çay ,kahve soh­bet­li ge­ce­ler ile uzun süre ko­nuk­la­rın ha­fı­za­la­rın­dan si­lin­me­yecek bir et­kin­lik­ti.
Ve “Si­murg Ateşi Grubu” adına te­şek­kür etmek is­ti­yo­rum ama kim­den baş­la­ya­ca­ğı­mı bi­le­mi­yo­rum.Öyle çok ilgi vardı ki biz­le­re.Çok duy­gu­lu anlar ya­şa­dık.En başta za­ma­nı­nın ne­re­dey­se ta­ma­mı­nı biz­ler­le ge­çi­ren ,yü­zün­den te­bes­sü­mü bir an bile hiç ek­sil­me­yen ve Nik­sar İçin büyük ka­zanç ve fır­sat diye dü­şün­dü­ğü­müz,sa­na­ta ve sa­nat­çı­ya hür­met ve hak et­ti­ği il­ti­fa­tı esir­ge­me­yen sayın be­le­di­ye baş­ka­nı Öz­di­lek Özcan beye,bu or­ga­ni­zas­yo­nun baş mi­mar­la­rın­dan TO­ŞA­YAD (Tokat Şa­ir­ler Ve Ya­zar­lar Der­ne­ği) Baş­ka­nı Remzi Zen­gin bey, Hasan Akar bey,Mah­mut Has­gül beye sa­mi­mi dost­luk­la­rı ve ça­ba­la­rı için,sayın be­le­di­ye baş­ka­nı­nın de­ğer­li baba ve An­ne­si­ne özel­lik­le te­şek­kür edi­yo­rum;her an ya­nı­mız­da,yö­re­miz­de,bi­zim­le iç içey­di­ler.Be­le­di­ye­nin gö­rev­len­dir­di­ği per­so­ne­lin hangi bi­ri­nin adını say­sam ki…Yücel bey iş bi­ti­ri­ci­li­ği ile her şeye kol kanat ge­ri­şiy­le ve güler yü­züy­le …su­nu­cu,de­ğer­li genç ede­bi­yat­çı,güzel insan Gök­han Güneş’e ,et­ra­fı­mız­da per­va­ne olan hanım ha­nım­cık be­le­di­ye gö­rev­li­si kız­la­rı­mı­za ,Güler yüzlü Nik­sar Ayvaz per­so­ne­li­ne ve adını unut­tu­ğum her­ke­se te­şek­kür edi­yor,say­gı­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz.

Haber - Haydar YıldırımGüncelleme Tarihi: 18 Ekim 2014, 18:57
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174