VALİ ŞAHİN ULUSAL VE ULUSLARARASI MÜSABAKALARDA İLİMİZİ VE ÜLKEMİZİ TEMSİL EDEREK DERECEYE GİREN SPORCULARI ÖDÜLLENDİRDİ

Vali İbrahim ŞAHİN, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında ilimizi ve ülkemizi temsil ederek dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini makamında kabul etti.

VALİ ŞAHİN ULUSAL VE ULUSLARARASI MÜSABAKALARDA İLİMİZİ VE ÜLKEMİZİ TEMSİL EDEREK DERECEYE GİREN SPORCULARI ÖDÜLLENDİRDİ
banner195

 Vali İbra­him ŞAHİN, ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı spor or­ga­ni­zas­yon­la­rın­da ili­mi­zi ve ül­ke­mi­zi tem­sil ede­rek de­re­ce­ye giren spor­cu­la­rı ve ant­re­nör­le­ri­ni ma­ka­mın­da kabul etti.

Vali İbra­him ŞAHİN; 18-27 Eylül Ordu’da Yıl­dız-Genç Ba­yan­lar Av­ru­pa Boks Şam­pi­yo­na­sı'nda Av­ru­pa 1.​si olan Ur­gu­ya US, 3. olan Ay­şe­nur YIL­MAZ, 2. olan İrem UZUN, 3. olan Göz­de­nur SÖN­MEZ, 3. Olan Hav­va­nur EN, 23-25 Eylül 2016 Bul­ga­ris­tan’da 18. Tek­van­do Bal­kan Şam­pi­yo­na­sı'nda Bal­kan 2.​si Sinem SOY­TÜRK, 08-11 Eylül 2016 Ro­man­ya/Bük­reş’te Yıl­dız­lar Tek­van­do Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı'nda Av­ru­pa 1.​si Melih YIL­MAZ ve Osman TÜR­KER, Av­ru­pa 3. olan Aslan DEMİR, 26-27 Ha­zi­ran 2016 Ma­ke­don­ya/Üsküp’te Yıl­dız­lar-Ju­do Bal­kan Şam­pi­yo­na­sı'nda Bal­kan 1.​si olan Ayten Me­li­ha YEK­SAN ile ant­re­nör­le­ri­ni ma­ka­mın­da kabul etti.

Vali İbra­him ŞAHİN ka­bul­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, “Sev­gi­li Genç­ler; Başta size emek veren aile­niz, ho­ca­la­rı­nız, ant­re­nör­le­ri­niz, Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü teş­ki­la­tı ve Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Akif Ça­ğa­tay KILIÇ’a bu­ra­dan şük­ran­la­rı­mı ilet­mek is­ti­yo­rum. Üç haf­ta­da bir genç­le­ri­miz, ço­cuk­la­rı­mız ve yav­ru­la­rı­mız bizi zi­ya­re­te ge­li­yor­lar. Bu bizi çok onur­lan­dı­rı­yor. Sam­sun bir spor ken­ti­dir. Bi­li­yor­su­nuz Tür­ki­ye çok zor bir süreç ya­şa­dı. Özel­lik­le bu göğ­sü­nüz­de ta­şı­dı­ğı­nız Türk Bay­ra­ğı'nın aşa­ğı­ya in­di­ril­me­siy­le il­gi­li bir darbe te­şeb­bü­sü ya­şa­dı. Bu ha­in­ler ül­ke­mi­ze ciddi an­lam­da zarar ver­di­ler. Bunun trav­ma­la­rı­nı belli bir sürü ya­şa­ya­ca­ğız. En azın­dan ül­ke­mi­zin dı­şın­da Türk Bay­ra­ğı'nı dal­ga­lan­dır­mak için siz­le­re çok büyük so­rum­lu­luk düştü. Ül­ke­mi­zi bazı dış güç­ler sü­rek­li yıp­rat­ma­ya ça­lı­şı­yor. Ne kadar çok yurt­dı­şın­da bay­ra­ğı­mı­zı dal­ga­lan­dı­rır­sa­nız nis­pe­ten ül­ke­mi­ze katkı sağ­la­mış olur­su­nuz. Bunun için bir ağa­be­yi­niz ve Vali ola­rak da söy­le­mek is­ti­yo­rum. Biz siz­ler­le gurur du­yu­yo­ruz.

Sev­gi­li Genç­ler; Bi­li­yor­su­nuz Sam­sun 2017 İşitme En­gel­li­ler Olim­pi­yat Oyun­la­rı'na ev sa­hip­li­ği ya­pa­cak. 2017 İşitme En­gel­li­ler Olim­pi­yat Oyun­la­rı ili­miz ve ül­ke­mi­zin ta­nı­tı­mı için çok ciddi bir fır­sat­tır. Bu­ra­da her bi­ri­mi­ze Sam­sun Va­li­si ola­rak bana, siz spor­cu­la­ra, spor adam­la­rı­na, spora gönül ve­ren­le­re ve ga­ze­te­ci­le­re görev dü­şü­yor. Siz­ler aynı za­man­da 2017 İşitme En­gel­li­ler Olim­pi­yat Oyun­la­rın­da el­çi­miz ola­cak­sı­nız. Sam­sun adeta bu böl­ge­de ve ül­ke­miz­de spor­cu­la­rın ye­tiş­ti­ği bir mer­kez ha­li­ni ala­cak. Ken­di­mi­zi bu nok­ta­da şans­lı ola­rak gö­rü­yo­ruz. Her bi­ri­niz yü­rek­ten kut­lu­yo­rum. Sağ­lık­lı bir spor ha­ya­tı di­li­yo­rum.” dedi.

Vali İbra­him Şahin'in ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan, de­re­ce­ye giren spor­cu­la­rı cum­hu­ri­yet al­tı­nı ile ödül­len­dir­di.

Zi­ya­ret­te Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Güven ÖZ­YURT ve spor­cu­la­rın ant­re­nör­le­ri de hazır bu­lun­du.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2016, 22:11
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174