BAŞKAN ŞAHİN SAMSUNSPORUN ACISINI BİLBORTLARLA PAYLAŞTI

Sam­sun spo­run her zaman ya­nın­da olan Bafra Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zihni Şahin Sam­sun spo­run ya­şa­dı­ğı büyük acıyı unut­ma­dı

BAŞKAN ŞAHİN SAMSUNSPORUN ACISINI BİLBORTLARLA PAYLAŞTI
banner195

BAŞ­KAN ŞAHİN SAM­SUNS­PO­RUN ACI­SI­NI BİLBORT­LAR­LA PAY­LAŞ­TI

Sam­sun spo­run her zaman ya­nın­da olan Bafra Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zihni Şahin Sam­sun spo­run ya­şa­dı­ğı büyük acıyı unut­ma­dı. Baş­kan Şahin, Sam­sun spo­run 20 Ocak 1989 yı­lın­da Ma­lat­ya dep­las­ma­nı­na gi­der­ken ge­çir­di­ği Tek­nik Di­rek­tö­rü, 3 fut­bol­cu­su ve oto­büs şo­fö­rü­nün ha­yat­la­rı­nı kay­bet­ti­ği elim tra­fik ka­za­sı do­la­yı­sıy­la an­lam­lı bir mesaj ya­yın­la­mış, sos­yal med­ya­da pay­la­şım­lar yap­mış ve Sam­sun’da dü­zen­le­nen Mev­lit-i Şe­ri­fe ka­tıl­mış­tı. Baş­kan Şahin Sam­sun’un ve Tür­ki­ye’nin bu büyük acı­sı­nı Bafra’nın çe­şit­li yer­le­rin­de­ki bil­bo­ard­la­ra yer ve­re­rek pay­laş­tı.

Bafra Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zihni Şahin yap­tı­ğı açık­la­ma­da şu ifa­de­le­re yer verdi.

Sam­sun spor il­çe­mi­z için çok önem­li bir mar­ka­dır. Ta­ri­hi ba­şa­rı­lar­la do­lu­dur. Türk spo­ru­na sa­yı­sız fut­bol­cu ve spor­cu ye­tiş­tir­miş­tir. 20 Ocak 1989 ta­ri­hin­de ise büyük bir acı ya­şa­mış­ ve elim bir tra­fik ka­za­sın­da 5 de­ğe­ri­ni kay­bet­miş pek çok de­ğe­ri de ciddi ola­rak ya­ra­lan­mış­tır. Bu acı Sam­su­nu­mu­zun ve Tür­ki­ye için ortak acı­dır. Bafra ola­rak bizde büyük bir acı ya­şa­dık. 25 Mart 2008 ta­ri­hin­de İki ho­ca­mız kulüp bi­na­mız­da men­fur bir si­lah­lı sal­dı­rı so­nu­cun­da şehit edil­di. Bir kulüp per­so­ne­li­miz ağır ya­ra­lan­dı. Bu acı­lar he­pi­mi­zin Türk spo­ru­nun ortak acı­la­rı­dır. Bu acı­la­rı asla unut­ma­ma­lı ve kay­bet­ti­ği­miz de­ğer­le­ri­mi­ze ve­fa­mı­zı gös­ter­me­li­yiz dedi.

Baş­kan Şahin açık­la­ma­sı­na şu şe­kil­de devam etti.

Sam­su­nu­mu­zun ya­şa­dı­ğı acıyı dü­zen­le­nen prog­ram­la­ra ka­tı­la­rak pay­laş­tık. Bu büyük acı­nın 28.yı­lın­da il­çe­mi­zin çe­şit­li yer­le­rin­de ki bill­bo­ard­lar­da da yer ve­re­rek de­ğer­le­ri­mi­zi yâd ettik. 25 Mart ta­ri­hin­de de 2 de­ğer­li ho­ca­mız Sedat Gezer ve İsmail Kurt ho­ca­la­rı­mı­zı du­alar­la yâd ede­ce­ğiz. Bu büyük acı­mı­zı bir kez daha pay­la­şa­ca­ğız. Tüm spor şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met ve şük­ran­la anı­yo­rum. Me­kân­la­rı cen­net olsun. De­ğer­li aile­le­ri­ne ve ca­mi­ala­rı­mı­za sa­bır­lar di­li­yo­rum, dedi.Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2017, 17:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174