İSMET İNÖNÜ İLKOKULUNDA PROJE TANITIMI

İsmet İnönü İlkokulu Bafra İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi'nin yürütmekte olduğu BANA BİR ŞANS VER PROJESİ bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptı.

İSMET İNÖNÜ İLKOKULUNDA PROJE TANITIMI

İsmet İnönü Oku­lu­nun top­lan­tı sa­lo­nun­da ya­pı­lan top­lan­tı­ya İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Meh­met Ali KATİPOĞLU, Bafra İsmail Ahıs­ka­lı Mes­le­ki Eği­tim Mer­ke­zi’nin ida­re­ci ve proje so­rum­lu­la­rı, İsmet Paşa ma­hal­le­si sa­kin­le­ri ve oku­l öğ­ren­ci ve­li­le­ri yoğun ilgi gös­ter­di­ler. İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Meh­met Ali KATİPOĞLU top­lan­tı­da pro­je­nin öne­mi­ne dair bir ko­nuş­ma yaptı.

BANA BİR ŞANS VER PRO­JESİ’nin ta­nı­tım­da 18-45 ya­şa­ra­sı de­za­van­taj­lı ki­şi­le­re; gi­ri­şim­ci­lik ve mes­le­ki eği­tim­ler ve­re­rek is­tih­da­mı ar­tır­mak, iş­gü­cü pi­ya­sa­sı­na eri­şi­mi ko­lay­laş­tır­mak ve iş kur­ma­la­rı­na imkan sağ­la­mak ko­nu­la­rın­da ko­nu­şul­du ka­tı­lım­cı­la­rın so­ru­la­rı ce­vap­la­na­rak reh­ber­lik edil­di.

Ta­nı­tım top­lan­tı­sın­da bil­gi­len­di­ri­ci bro­şür­ler da­ğı­tılarak, ka­tı­lım­cı­la­ra ya­pı­lan yemek ik­ra­mı ile top­lan­tı son­lan­dı­rıl­dı.

Samsun Haber, Samsun Haberleri, Haber Samsun, Samsun, Haber, Son Dakika, Altinovagazete.com

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2017, 19:27
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174