MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ VE ŞUBE MÜDÜRÜ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Türk Eğitim-Sen Bafra ilçe Başkanı İbrahim Akekmekci ve okul müdürleri, Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve Şube Müdürü Ali Gül hakkında görevi kötü kullanmaktan Bafra Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundular.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ VE ŞUBE MÜDÜRÜ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
banner195
     Şüp­he­li­ler ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan ir­ti­kap ve gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­ma su­çu­nun tes­pit edil­me­si ile şüp­he­li­ler hak­kın­da so­ruş­tur­ma ya­pıl­ma­sı­nı ve ne­ti­ce­de kamu da­va­sı açıl­ma­sı­na karar ve­ril­me­si ta­le­bin­de bu­lu­nul­du.
    Akek­mek­ci Bafra Ada­let Sa­ra­yı önün­de yap­tı­ğı açık­la­ma­da,” Bugün daha ön­ce­de be­lirt­ti­ği­miz üzere ey­lem­le­ri­miz ve yasal sü­re­ci ta­ki­ba­tı­mız devam et­mek­te­dir. Bu iti­bar­la bu de­ğer­len­dir­me­de hak­sız, yanlı, nes­nel ol­ma­yan ve süb­jek­tif dav­ran­dık­la­rı ka­na­ati sübut bul­du­ğu için Bafra İlçe Milli eği­tim Mü­dü­rü Meh­met Ali Ka­ti­poğ­lu ve Şube Mü­dü­rü Ali Gül hak­kın­da gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­mak­tan ir­ti­kap su­çun­dan suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­na­ca­ğım. Bu­ra­da­ki bir­çok üye­miz, aynı za­man­da okul mü­dür­le­ri­nin de buna sin­si­le yo­luy­la devam ede­ce­ği ka­na­atin­de­yim çünkü şuana kadar özel­lik­le şube mü­dü­rü ata­ma­la­rın­da yakın za­man­da­ki bir­çok ata­ma­da da­nış­ta­yın, üst kurul mah­ke­me­le­rin ver­di­ği ka­rar­lar ol­ma­sı­na rağ­men milli eği­tim şube mü­dür­le­ri ata­ma­sın­da­ki usul­süz­lü­ğü­nü devam et­tir­miş.
    Aka­bin­de bu ki­şi­le­re de yasal ol­ma­yan bir şe­kil­de hem bağlı ol­du­ğu kurum aynı za­man­da da per­so­nel milli eği­tim­de bağ­la­na­rak 35 puan kul­la­nıl­mış­tır. 35 Pu­an­da İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü kul­lan­mış­tır. Ken­di­si­ne ben daha önce de­fa­lar­ca so­rul­du­ğun­da hatta bir­çok okul mü­dü­rüy­le ta­nış­tı­ğın­da ben seni ta­nı­mı­yo­rum de­di­ği sa­bit­tir. Ta­nı­ma­dı­ğı in­san­lar hak­kın­da nasıl bir yar­gı­ya va­rı­lıp daha 1-2 ay içe­ri­sin­de puan kul­la­nıp bu in­san­la­rın yıl­la­rı­nı ver­di­ği, emek et­ti­ği, milli eği­tim­de nice ba­şa­rı­lar ka­zan­dı­ğı sa­bit­ken neye göre de­ğer­len­di­ril­di­ği ve nasıl gö­rev­den alın­dı­ğın­da­ki mu­am­ma devam et­mek­te­dir.10 yı­lı­nı, 20 yı­lı­nı, 30 yı­lı­nı ver­miş in­san­lar bu kadar süre geç­me­si­ne rağ­men, bu­gü­ne kadar hak­la­rın­da her hangi bir so­ruş­tur­ma açıl­ma­mış, bir de­ğer­len­dir­me açıl­ma­mış. Bu gö­re­vi ya­pa­ma­dı­ğıy­la ala­ka­lı riya ka­tiy­le ala­ka­lı her hangi suçta sübut bul­ma­mış in­san­la­rı gelip bu­ra­da 1-2 ay görev yap­ma­dan o in­san­la­rın to­pu­nu milli eği­tim müdür ile otu­rup gö­rev­den alı­yor­su­nuz. Bu nes­nel ol­ma­yan süb­jek­tif ve yanlı bir de­ğer­len­dir­me­dir.
    Eğer ka­za­nan ve 75 puan üzeri alan ki­şi­le­re bak­tı­ğı­mız­da yüzde 90 ço­ğun­luk­ta belli bir sen­di­ka üyesi ol­du­ğu gö­rev­den alı­nan­la­rın ise bir­ço­ğu­nun okul­la­rın­da­ki öğ­ren­ci­le­rin­den okul aile bir­lik­le­rin­den tam puan al­ma­la­rı­na rağ­men 75 pu­anın al­tın­da bı­ra­kı­la­rak Şube ve Milli Eği­tim Mü­dü­rü`nün pu­an­la­rıy­la gö­rev­le­rin­den çek­ti­ril­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı gö­rül­mek­te­dir. Bu an­lam­da bu yanlı de­ğer­len­dir­me­yi kabul et­mi­yo­ruz. Ey­lem­le­ri­mi­zi gerek yasal ze­min­de gerek diğer plat­form­lar­da devam et­ti­re­ce­ği­mi­zi beyan edi­yo­ruz. Bu günde okul mü­dür­le­ri­mi­zin bir kıs­mıy­la suç du­yu­run­da bu­lu­na­ca­ğız. Milli Eği­tim Mü­dü­rü Meh­met Ali Ka­ti­poğ­lu ve Şube Mü­dü­rü Ali Gül hak­kın­da gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­mak­tan suç du­yu­run­da bu­lu­na­ca­ğız” dedi.
Ko­nuş­ma­dan sonra Akek­mek­ci ve okul mü­dür­le­ri el­le­rin­de suç du­yu­ru­su di­lek­çe­le­ri ile sav­cı­lı­ğa çık­tı­lar.
NAMIK AZGIN


Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2014, 09:43
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174