BAŞKAN ŞAHİN SABAH SAAT 04.00’DE DENETLEME YAPTI

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, sabah 04.00’de fırınları denetledi. Denetlemede Zabıta Müdürü Davut Usta’da bulundu.

BAŞKAN ŞAHİN SABAH SAAT 04.00’DE DENETLEME YAPTI
banner195

Fırınlara yapılan denetlemede ekmeklerin gramajları, pasa bezleri ve ortamın hijyeni kontrol edildi. Sabah saat 04.00’de başlayan denetimler gündüz vakitlerinde de devam etti.

Baş­kan Şahin ya­pı­lan de­ne­tim hak­kın­da şun­la­rı söy­le­di:

“İşyer­le­ri­miz­le il­gi­li plan­lı ve rutin kont­rol­le­ri­miz sü­rek­li ya­pıl­mak­ta­dır. Bu sefer de­ne­ti­mi­mi­zi fı­rın­la­rı­mı­zın ima­lat­ta ol­du­ğu bir va­kit­te yap­mak is­te­dik. Sabah saat 04.00’de fı­rın­la­rı­mı­zı zi­ya­ret ede­rek za­bı­ta mü­dü­rü­müz ve per­so­ne­li­miz­le bir­lik­te de­ne­tim­de bu­lun­duk. Ek­mek­le­rin gra­maj­la­rı­nı ölç­tük. Pasa bez­le­ri­nin te­miz­li­ği­ne bak­tık. Or­ta­mın hij­yen du­ru­mu­nu in­ce­le­dik. Ön­ce­lik­le fı­rın­cı es­na­fı­mı­za ve ça­lı­şan kar­deş­le­ri­me te­şek­kür edi­yo­rum. Genel ola­rak her şey olum­luy­du. Bun­dan mut­lu­luk duy­dum. Bazı uya­rı­la­rı­mız oldu. Dik­kat edil­me­si ge­re­ken hu­sus­la­rı ifade ettik. Ekmek en temel gıda mad­de­miz­dir. Hij­ye­ne çok önem ve­ri­yo­ruz. Fı­rın­cı es­na­fı­mız bunun bi­lin­ci içe­ri­sin­de iş­yer­le­ri­ni sü­rek­li ge­liş­ti­rip ye­ni­le­di­ler. Ken­di­le­ri­ne te­şek­kür edi­yo­rum. Bu du­yar­lı­lı­ğı devam et­tir­me­le­ri­ni di­li­yo­rum. Uya­rı­la­rı­mı­zı dik­kat al­ma­la­rı­nı is­ti­yo­rum. De­net­le­me­le­ri­miz her zaman ola­bi­lir. Es­naf­la­rı­mı­zın başta insan sağ­lı­ğı olmak üzere, ce­za­lı du­ru­ma düş­me­me­le­ri için de­vam­lı en iyiyi yap­ma­la­rı­nı rica edi­yo­rum.”

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2016, 12:13
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174