ÇİMENTOCULARDAN 15 TEMMUZ KAMPANYASINA 15 MİLYON TL'LİK DEV DESTEK

Çi­men­to En­düst­ri­si İşve­ren­ler Sen­di­ka­sı (ÇEİS) ve Tür­ki­ye Çi­men­to Müs­tah­sil­le­ri Bir­li­ği (TÇMB) çi­men­to sek­tö­rü adına üye fab­ri­ka­la­rın da des­tek­le­riy­le, 15 Tem­muz si­lah­lı darbe te­şeb­bü­sün­de şehit olan va­tan­daş­la­rı­mı­zın aile­le­ri­ne ve ya­ra­la­nan va­tan­daş­la­rı­mı­za yö­ne­lik baş­la­tı­lan yar­dım kam­pan­ya­sı­na, 15 mil­yon TL’lik des­tek verdi. Yar­dım kam­pan­ya­sı­na ba­ğış­la­nan 15 mil­yon TL’lik des­tek aynı anda ülke eko­no­mi­si­nin tek­rar can­lan­dı­rıl­ma­sı için de kul­la­nı­la­cak.

ÇİMENTOCULARDAN 15 TEMMUZ KAMPANYASINA 15 MİLYON TL'LİK DEV DESTEK
banner195

 Çi­men­to En­düst­ri­si İşve­ren­ler Sen­di­ka­sı (ÇEİS) ve Tür­ki­ye Çi­men­to Müs­tah­sil­le­ri Bir­li­ği (TÇMB) çi­men­to sek­tö­rü adına üye fab­ri­ka­la­rın da des­tek­le­riy­le, 15 Tem­muz si­lah­lı darbe te­şeb­bü­sün­de şehit olan va­tan­daş­la­rı­mı­zın aile­le­ri­ne ve ya­ra­la­nan va­tan­daş­la­rı­mı­za yö­ne­lik baş­la­tı­lan yar­dım kam­pan­ya­sı­na, 15 mil­yon TL’lik des­tek verdi. Yar­dım kam­pan­ya­sı­na ba­ğış­la­nan 15 mil­yon TL’lik des­tek aynı anda ülke eko­no­mi­si­nin tek­rar can­lan­dı­rıl­ma­sı için de kul­la­nı­la­cak.

1964 yı­lın­da ku­ru­lan ve Tür­ki­ye’de 65 ku­ru­lu­şu tem­sil eden Çi­men­to En­düst­ri­si İşve­ren­ler Sen­di­ka­sı ve 1957 yı­lın­da ku­ru­lan Tür­ki­ye’de 66 ku­ru­lu­şu tem­sil eden Tür­ki­ye Çi­men­to Müs­tah­sil­le­ri Bir­li­ği, darbe gi­ri­şi­min­de şehit olan va­tan­daş­la­rı­mı­zın aile­le­ri­ne ve ya­ra­la­nan va­tan­daş­la­rı­mız için baş­la­tı­lan yar­dım kam­pan­ya­sı­na yap­mış ol­du­ğu 15 mil­yon TL’lik yar­dım­la top­lum­sal olay­la­ra karşı has­sa­si­ye­ti­ni gös­ter­di. 
30 Eylül 2016 ta­ri­hin­de Baş­ba­kan Bi­na­lı Yıl­dı­rım, Çi­men­to En­düst­ri­si İşve­ren­ler Sen­di­ka­sı Baş­kan Yar­dım­cı­sı Cem Sak ve Tür­ki­ye Çi­men­to Müs­tah­sil­le­ri Bir­li­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Şefik Tüzün’ü resmi ko­nu­tun­da kabul etti. Gö­rüş­me­de çi­men­to sek­tö­rü söz­cü­le­ri, ya­pı­lan yar­dım­la il­gi­li ola­rak; 
”Mil­le­ti­mi­ze ve de­mok­ra­si­mi­ze karşı 15 Tem­muz 2016 ta­ri­hin­de ya­pıl­ma­ya ça­lı­şı­lan darbe gi­ri­şi­mi­nin, yine yüce mil­le­ti­mi­zin ira­de­siy­le üs­te­sin­den ge­lin­miş ol­ma­sı­nın mem­nu­ni­ye­ti için­de ol­duk­la­rı­nı, Türk çi­men­to sek­tö­rü­nün ortak sesi ko­nu­mun­da­ki Çi­men­to En­düst­ri­si İşve­ren­le­ri Sen­di­ka­sı (ÇEİS) ve Tür­ki­ye Çi­men­to Müs­tah­sil­le­ri Bir­li­ği (TÇMB) ola­rak, top­lu­mun her bi­re­yi­ne ol­du­ğu gibi ku­rum­la­ra da büyük so­rum­lu­lu­ğun düş­tü­ğü bu­gün­ler­de, ülke eko­no­mi­si­nin daha da güç­len­di­ril­me­si­ne katkı ver­mek ve oluş­tu­ru­lan ‘‘Da­ya­nış­ma Fonu”na des­tek olmak ga­ye­siy­le 15.000.000.-TL ba­ğış­ta bu­lu­na­rak, sek­tör üye­le­ri­nin üze­ri­ne düşen gö­re­vi ye­ri­ne ge­tir­me­ye hazır ol­duk­la­rı­nı, Sayın Baş­ba­ka­nı­mız nez­din­de tüm ka­mu­oyu­nun dik­ka­ti­ne sun­duk­la­rı­nı; Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ortak de­ğer­le­ri et­ra­fın­da, milli bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de de­mok­ra­si­si, eko­no­mi­si sağ­lam bir Tür­ki­ye’yi inşa ede­ce­ği­mi­ze gü­ve­ni­mi­zin tam ol­du­ğu­nu “ ifade et­ti­ler.

Çi­men­to En­düst­ri­si İşve­ren­le­ri Sen­di­ka­sı (ÇEİS) Hak­kın­da

Çi­men­to En­düst­ri­si İşve­ren­le­ri Sen­di­ka­sı (ÇEİS), üye­le­ri­nin ça­lış­ma iliş­ki­le­rin­de; ortak hak ve men­fa­at­le­ri­ni ko­ru­mak ve ge­liş­tir­mek, üye­le­ri­nin ve­rim­li ve uyum­lu ça­lış­ma­la­rı­na des­tek olmak, toplu iş söz­leş­me­si sü­reç­le­ri­ni yö­net­mek, iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği­ni ge­liş­tir­mek ama­cıy­la 1964 yı­lın­da ku­rul­muş bir iş­ve­ren sen­di­ka­sı­dır. ÇEİS bugün, 31 ku­ru­lu­şa bağlı 65 te­si­si yur­ti­çin­de ve yurt­dı­şın­da çok sa­yı­da plat­form­da tem­sil et­mek­te­dir.

Tür­ki­ye Çi­men­to Müs­tah­sil­le­ri Bir­li­ği(TÇMB) Hak­kın­da: 

Tür­ki­ye Çi­men­to Müs­tah­sil­le­ri Bir­li­ği (TÇMB),Türk çi­men­to sek­tö­rü­nün ortak sesi olmak ve daha ka­li­te­li ürün, daha ve­rim­li hiz­met an­la­yı­şı ile sek­tö­rel so­run­la­ra top­lum­sal, çev­re­sel, yasal ve etik de­ğer­le­re bağlı ça­lış­ma an­la­yı­şı ile çözüm bul­mak ama­cıy­la 1957 yı­lın­da Der­nek sta­tü­sün­de ku­rul­muş sivil top­lum ku­ru­lu­şu­dur. Tür­ki­ye’deki 51'i en­teg­re, 15'si öğüt­me te­si­si olmak üzere, top­lam 66 ku­ru­lu­şu tem­sil et­mek­te­dir.
Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2016, 10:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174