Av. Semiz; AK Parti İlçe Teşkilatı ile Yemekte Buluştu

Ak Parti Bafra ilçe teş­ki­la­tı, ana ka­de­me, kadın kol­la­rı, genç­lik kol­la­rı, mec­lis üye­le­ri, ma­hal­le baş­kan­la­rı ile bir araya gelen Avu­kat İbra­him Semiz, ön­ce­ki dönem İlçe Baş­ka­nı ola­rak yeni ya­pı­lan kong­re­le­rin ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­ler­ken, tüm teş­ki­lat­la­ra ba­şa­rı di­lek­le­rin­de bu­lun­du.

Av. Semiz; AK Parti İlçe Teşkilatı ile Yemekte Buluştu
banner195

 Ak Parti Bafra ilçe teş­ki­la­tı, ana ka­de­me, kadın kol­la­rı, genç­lik kol­la­rı, mec­lis üye­le­ri, ma­hal­le baş­kan­la­rı ile bir araya gelen Avu­kat İbra­him Semiz, ön­ce­ki dönem İlçe Baş­ka­nı ola­rak yeni ya­pı­lan kong­re­le­rin ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­ler­ken, tüm teş­ki­lat­la­ra ba­şa­rı di­lek­le­rin­de bu­lun­du.

Avu­kat İbra­him Semiz ko­nuş­ma­sın­da şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı ; “Biz Bafra’da ya­şı­yo­ruz iş­ye­ri­miz bafra`da Teş­ki­lat ça­lış­ma­sı­nın ne demek ol­du­ğu­nu biz çok iyi bi­li­yo­ruz. 
23 se­ne­dir bu teş­ki­la­tın için­de­yiz, bu se­ne­ler için de sayın Cum­hur Baş­ka­nı­mız Recep Tayip Er­do­ğan ile be­ra­ber si­ya­set yap­tık. Bun­dan sonra yine Ak Parti`de si­ya­set yap­ma­yı dü­şü­nü­yo­ruz ve Ak Parti`nin bütün ça­lış­ma­la­rın­da aktif bu­lu­nu­yo­ruz ve bu­lun­ma­ya ça­lı­cı­ca­ğız.Bı­rak­mış ol­du­ğum ilçe baş­kan­lı­ğı kong­re­sin­de söy­le­di­ğim gibi bun­dan sonra bize Ak Parti hangi alan­da ça­lış­ma ve­rir­se orada ça­lı­şı­rız ve ilçe baş­ka­nı­mı­zın sayın Tun­cay Yur­du­se­ven’nin em­rin­de­yiz. De­ğer­li ar­ka­daş­lar Ak Parti tüm Tür­ki­ye`de ol­du­ğu gibi Bafra`da da ku­rum­sal kim­li­ği­ni ta­mam­la­mış artık resmi bir kurum gibi ça­lış­mak­ta­dır. prog­ram­la­rı,ça­lış­ma­la­rı günü gü­nü­ne ve genel mer­ke­zin ver­miş ol­du­ğu ta­li­mat­lar­la doğ­ru­sun­da­dır.bu ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı yeni se­çi­len ilçe baş­ka­nı­mı­za ,yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­mi­ze, ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum ve he­pi­ni­ze te­şek­kür edi­yo­rum” diye ko­nuş­tu.

Ak Parti eski İlçe Baş­ka­nı Avu­kat İbra­him Semiz ta­ra­fın­dan Bafra Öğ­ret­me­ne­vin­de dü­zen­le­nen yemek prog­ra­mı­na Bafra Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zihni Şahin, Ak Parti ilçe Baş­ka­nı Tun­cay Yur­du­se­ven, Bafra Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı İsmail Kurt ve Hü­se­yin Çamaş, Be­le­di­ye Mec­lis Üye­le­ri, Ak Parti De­le­ge­le­ri, Kadın Kol­la­rı ve Genç­lik Kol­la­rı ile Ma­hal­le Tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı.

 

Tun­cay Yur­du­se­ven; Semiz’in Ye­me­ğin­de Ko­nuş­tu


Ak Parti eski İlçe Baş­ka­nı Avu­kat İbra­him ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len yemek prog­ra­mın­da ko­nu­şan ilçe Baş­ka­nı Tun­cay Yur­du­se­ven; “2015 genel se­çim­le­ri­nin ül­ke­mi­ze ve mil­le­ti­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum” dedi.

Ak Parti Bafra ilçe Baş­ka­nı Tun­cay Yur­du­se­ven ye­mek­te yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da; “Par­ti­mi­zin kong­re sü­reç­le­ri­ni ta­mam­la­dık. Ön­ce­ki dönem ilçe baş­ka­nı­mız İbra­him Semiz bey sa­ğol­sun tüm de­le­ge­le­ri­mi­ze, hem genç­lik kol­la­rı­mı­za, hem kadın kol­la­rı­mı­za, mec­lis üye­le­ri­mi­ze, ma­hal­le tem­sil­ci­le­ri­mi­ze tüm teş­ki­la­tı­mı­za ‘Ha­yır­lı Olsun’ di­lek­le­ri­ni ilet­mek is­te­di­ği için or­ga­ni­ze etmiş ol­du­ğu bu yemek prog­ra­mı için tüm ilçe teş­ki­la­tı­mız adına çok te­şek­kür edi­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

İlçe baş­ka­nı Yur­du­se­ven ko­nuş­ma­sı­na; “İnşal­lah bu kong­re­ler­de almış ol­du­ğu­muz ener­ji ve almış ol­du­ğu­muz güçle önü­müz­de­ki ilk seçim olan 7 Ha­zi­ran Mil­let­ve­ki­li se­çim­le­rin­de; 29 Mart yerel se­çim­le­rin­de ol­du­ğu gibi, 10 Ağus­tos Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­rin­de ol­du­ğu gibi Ak parti ilçe baş­kan­lı­ğı ola­rak üze­ri­mi­ze dü­şe­ni faz­la­sıy­la ya­pa­ca­ğı­mı­zı dü­şü­nü­yo­rum. İnşal­lah 2015 Genel Se­çim­le­ri ül­ke­mi­ze ve mil­le­ti­mi­ze ha­yır­lar ge­ti­rir diye te­men­ni edi­yo­rum. Ka­tı­lım­la­rı­nız için ve biz­le­ri onur­lan­dır­dı­ğı­nız için he­pi­ni­ze te­şek­kür edi­yo­rum” diye ko­nuş­tu.

Av. İbrahim Semiz; ‘Milletvekili Aday Adayıyım’

Eski ilçe baş­ka­nı Av. İbra­him Semiz’in ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan so­ru­la­ra cevap veren Semiz’e A.A. Bafra Mu­ha­bi­ri Ha­ya­ti Ars­lan “Mil­let­ve­kil­li aday adayı çı­ka­cak mı­sı­nız” şek­lin­de­ki so­ru­su­na cevap verdi.

Ak Parti Bafra eski İlçe Baş­ka­nı Av. İbra­him Semiz; “23 yıl­dır si­ya­se­tin içer­sin­de­yim, si­ya­se­tin her ka­de­me­sin­de bu­lun­dum. Allah nasip eder­se böyle bir ni­ye­tim var, nasip olur­sa Mil­let Ve­ki­li Aday Adayı ol­ma­yı dü­şü­nü­yo­rum. Tabiî ki bu ön­ce­lik­le bir nasip me­se­le­si, tak­tir ilahi, aday olur­sam Bafra da ya­şı­yo­rum Bafra`nın so­run­la­rı­nı bi­li­yo­rum. Bafra`da si­ya­set yap­tık. Bafra lı hem­şe­ri­le­ri­mi­zin ta­lep­le­ri­ni bi­li­yo­rum ve Eli­miz­den ge­le­ni Bafra`ya yap­ma­ya ha­zı­rım” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2015, 17:46
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174