Yusuf Ziya'dan Bursa Samdef'e Ziyaret

Sam­sun Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yusuf Ziya Yıl­maz, Bursa Sam­sun Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu’na zi­ya­ret­te bu­lun­du.

Yusuf Ziya'dan Bursa Samdef'e Ziyaret
banner195

 Sam­sun Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yusuf Ziya Yıl­maz, Bursa Sam­sun Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu’na zi­ya­ret­te bu­lun­du.

Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu’nun Bursa’da Be­le­di­ye Baş­kan­la­rıy­la ya­pa­ca­ğı iş­ti­şa­re top­lan­tı­sı­na ka­tıl­mak üzere Bursa’ya gelen Y.Z. Yıl­maz, Sam­def’in da­ve­ti üze­ri­ne, hem­şeh­ri­le­riy­le bir araya geldi.
Bursa Sam­def’in Mer­ke­zin­de, der­nek­le­rin yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ve der­nek üye­le­ri ya­nın­da, Bursa’da ça­lı­şan Sam­sun’lu­la­rın yoğun ka­tı­lı­mıy­la bir araya gelen coş­ku­lu ve sa­mi­mi bir ka­la­ba­lık, Y.Z Yıl­maz’ı sım­sı­cak, has­ret kokan bir duygu at­mos­fe­rin­de kar­şı­la­dı.
İşte bu sım­sı­cak at­mos­fer içe­ri­sin­de Sam­sun’un her il­çe­sin­den hem­şeh­ri­le­riy­le teker teker to­ka­la­şıp ku­cak­la­şan Yıl­maz, hem­şeh­ri­le­ri­ne bir de ko­nuş­ma yaptı.
Önce SAM­DEF’in Genel Baş­ka­nı Savaş Otruş bir açı­lış ve hoş gel­din ko­nuş­ma­sı yaptı.
Savaş Otruş özet­le şöyle dedi ; 
Güzel Sam­su­nu­mu­zun ça­lış­kan, dü­rüst ve ba­şa­rı­lı Be­le­di­ye Baş­ka­nı aynı za­man­da çok de­ğer­li ağ­be­yi­miz, bu kadar yoğun prog­ra­mı ara­sın­da bize zaman ayı­rıp, Genel Mer­ke­zi­mi­ze teş­rif et­ti­ği için, Şah­sım ve Yö­ne­tim ku­ru­lum adına ken­di­si­ne en derin sevgi saygı ve şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum.
Bu açı­lış ve hoş gel­din ko­nuş­ma­sın­dan sonra Sam­sun has­re­ti ile yü­rek­le­ri kav­rul­muş ka­la­ba­lı­ğa ses­le­nen Sam­sun Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yusuf Ziya Yıl­maz, tatlı bir us­lup­la, özet ola­rak şun­la­rı söy­le­di.
“Çok de­ğer­li Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı, Yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ve sev­gi­li hem­şeh­ri­le­rim.
Si­zin­le bir­lik­te olmak, yü­re­ği­ni­zin sı­cak­lı­ğı­nı his­set­mek Sam­sun öz­le­miy­le ışıl­da­yan göz­le­ri­ni­ze ve güzel yü­zü­nü­ze bak­mak benim için büyük bir onur­dur, mut­lu­luk­tur.
Ben Bursa’ya Sayın Baş­ba­ka­nı­mı­zın Prog­ra­mıy­la il­gi­li ola­rak gel­dim. Onun­la çok de­ğer­li iş­ti­şa­re­ler yap­tık.
Bu arada ,Bursa’da ya­şı­yan hem­şeh­ri­le­ri­mi bir çatı al­tın­da top­la­mış olan sayın Fe­de­ras­yon Baş­ka­nım ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu beni davet et­ti­ler. Bu mut­la­ka ica­bet etmem ge­re­ken bir da­vet­di. Çünkü siz­ler­le be­ra­ber olmak benim için büyük bir mut­lu­luk­tu. Onun için Bu ar­ka­daş­la­rı­ma çok te­şek­kür edi­yo­rum.
Sev­gi­li hem­şeh­ri­le­rim.
İnsan doğup bü­yü­dü­ğü top­rak­la­rı ter­ke­de­rek uzak­ta ya­şa­ma­ya mec­bur olun­ca, on­la­rın sı­la­ya dair olan duy­gu­la­rı daha bir coş­ku­lu , daha bir ka­ba­rık ve kuv­vet­li olu­yor.
Ben de dı­şar­da, Sam­sun’dan uzak­lar­da ça­lı­şır­ken, mem­le­ket­te­ki ak­ra­ba­la­rım, ar­ka­daş­la­rım ina­nın rü­ya­la­rı­ma gi­rer­di.
Sam­sun’da Ka­ra­yol­la­rı Bölge Mü­dü­rü ola­rak gö­re­ve baş­la­dı­ğım­da, An­ne­min ba­ba­mın ya­şa­dı­ğı ço­cuk­luk yıl­la­rı­mın geç­ti­ği, ilk ar­ka­daş­lık­la­rı­mı edin­di­ğim, oy­na­dı­ğım, gezip do­laş­tı­ğım yer­le­ri kim­se­le­re belli et­me­den zi­ya­ret eder­dim.
Hatta me­zar­lık­la­rı bile gezer zi­ya­ret­te bu­lu­nur­dum.
İnşal­lah siz­ler­de bir­gün bu­ra­lar­da­ki iş­le­ri­ni­zi bi­ti­rir mem­le­ke­ti­ni­ze ge­lir­si­niz. Ya­kın­la­rı­nız­la, ço­cuk­luk ar­ka­daş­la­rı­nız­la kom­şu­la­rı­nız­la ka­vu­şur, has­ret gi­de­rir­si­niz.
Sev­gi­li hem­şeh­ri­le­rim,
Ben Çar­şam­ba’nın Köy­ce­ğiz kö­yün­de doğ­dum. Çer­kez bir aile­nin ço­cu­ğu­yum. İlko­ku­lu kö­yüm­de oku­dum. Sıra or­ta­oku­la ge­lin­ce, babam kö­yü­müz­de­ki bütün va­ri­da­tı­nı sa­ta­rak aile­ce Sam­sun’a ta­şın­dık Or­ta­okul ve Li­se­yi Sam­sun’da oku­dum. Sonra Üni­ver­si­te …
1992 yı­lın­da ilk defa Van’a Bölge Mü­dü­rü ola­rak git­tim. Orada, o bölge in­san­la­rı­na çok içten duy­gu­lar­la, iba­det aş­kıy­la hiz­met ettim.
Ancak daha sonra hü­kü­me­tin SHP ka­na­dı, kendi uh­de­le­rin­de­ki ba­kan­lık­lar­da, kendi kad­ro­la­rı­nı is­tih­dam etmek is­te­dik­le­ri için benim de gö­rev­den alın­ma­mı is­te­di­ler.
Mo­ra­lim çok bo­zul­muş­tu…
Fakat Sam­sun­lu hem­şeh­ri­le­rim ve ar­ka­daş­la­rım dö­ne­min ulaş­tır­ma ba­ka­nı olan Onur Kum­bu­ra­cı­ba­şı’na gitti, ısrar et­ti­ler ve ben Sam­su­nu­mu­za Ka­ra­yol­la­rı Bölge Mü­dü­rü oldum.
Altı yıl Sam­sun’a ba­şa­rı­lı hiz­met­ler sun­dum. Ancak o günki ulaş­tır­ma ba­ka­nı Yaşar Topçu beni hiç sev­mez­di. Bu se­bep­le beni gö­rev­den aldı.
Hiz­met­le­ri­mi duyan ve beni tak­dir eden Sayın Sü­ley­man De­mi­rel, benim yı­kı­lan mo­ra­li­mi onure etmek, hiz­met için önümü açmak mak­sa­dıy­la benim İstan­bul’a Bölge Mü­dü­rü ol­ma­mı temin etti.
Ben Sam­sun’da ki gö­re­vim es­na­sın­da ça­kal­lı yo­lu­nu yap­mış­tım. Bu hiz­me­tim çok tak­dir gördü.
Bunu göz önün­de bu­lun­du­ran ANAP Genel Baş­ka­nı Mesut Yıl­maz, bana Sam­sun Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı aday­lı­ğı­nı tek­lif etti.
Bu tek­li­fi kabul etmek benim için çok zor, büyük bir ce­sa­ret is­te­yen bir du­rum­du. Çünkü Sam­sun’da her­ke­zin çok sev­di­ği dü­rüst­lü­ğün­den asla şüphe et­me­di­ği Rah­met­li Mu­zaf­fer Önder , CHP den Be­le­di­ye Baş­ka­nı idi., ve yine aday­dı.
Genel ola­rak üç aday çar­pı­şa­cak­tık.
CHP – Mu­zaf­fer Önder
R.P – Cemal Yıl­maz Demir
ANAP – Ben, Yusuf Ziya Yıl­maz dört ay bo­yun­ca dur­du­rak bil­me­den, gece gün­düz çok ça­lış­tım.
O yıl­lar üs­te­lik ANAP’ın çöküş yıl­la­rıy­dı. ANAP Tür­ki­ye­de ki tüm il Be­le­di­ye Baş­kan­lık­la­rı­nı kay­bet­ti. Bursa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Erdem Sakar bile kay­bet­ti.
Sa­de­ce Sam­sun’da ben Adana’da Aytaç Durak ka­zan­dı…
Mesut Yıl­maz bu sonuç üze­ri­ne beni ara­ya­rak “Onu­ru­mu Kur­tar­dın” dedi.
Sam­sun’u İlk (10) On’a Sok­tuk 
Sev­gi­li Hem­şeh­ri­le­rim;
Sam­su­nu kal­kın­dır­mak, Sam­sun­lu­la­rın onur­la gu­rur­la ya­şa­ya­bi­le­cek­le­ri mo­dern bir kent yap­mak için gece – gün­düz hiç dur­ma­dan ça­lı­şı­yo­ruz.
Bunu bir açı­dan ba­şar­dık.
Güzel Sam­su­nu­mu­za, gü­zel­lik, es­te­tik ve mo­dern­lik ba­kı­mın­dan Tür­ki­ye­de­ki ilk 10 vi­la­yet ara­sı­na sok­tuk. Bu çok önem­li… Ancak ye­ter­li değil…
Sam­sun eko­no­mik, ti­ca­ri açı­dan da ilk 10’a sok­ma­mız lazım. Henüz daha ilk 15’in için­de­yiz. Ama söz ve­ri­yo­rum bunu da ba­şa­ra­ca­ğız.
Sam­su­nun Ge­le­ce­ği­ni İnşa Ede­ce­ğiz
Sev­gi­li hem­şeh­ri­le­rim; Artık ilk ön­ce­li­ği­miz, Sam­sun’u ik­ti­sa­den bü­yüt­mek. Şimdi bunun için ça­lı­şı­yo­ruz.
Tek so­ru­nu­muz “Ne ya­pa­rız da , Sam­sun eko­no­mi­sin­de bü­yü­me ya­ra­ta­bi­li­riz?
Bu ko­nu­da iki he­de­fe ki­lit­len­dik.
Dağ Tu­riz­mi­ni ge­liş­tir­mek, can­lan­dır­mak.
Or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­le­ri­ni ge­liş­tir­mek.
Ya­tı­rım­cı­la­rı­mı­zın önem­li is­tek­le­ri var bun­la­rı ye­ri­ne ge­ti­re­rek , Sam­sun sa­na­yi­si­ni şah­lan­dı­ra­ca­ğız.
De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım;”Şehri inşa et­me­den önce, şeh­rin ge­le­ce­ği­ni, ço­cuk­la­rı­mı­zın is­tik­ba­li­ni inşa et­me­nin mü­ca­de­le­si­ni ve­ri­yo­ruz.


Y.Z YIL­MAZ’A ONUR­SAL BAŞ­KAN­LIK
Bursa Sam­def Genel Baş­ka­nı Savaş Otruş, Yö­ne­tim Ku­ru­lu­na Sam­sun bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yusuf Ziya Yıl­maz’ın, SAM­DEF’in Onur­sal Baş­ka­nı ol­ma­sı­nı tek­lif etti. Yö­ne­tim ku­ru­lun­dan bu tek­lif onay gördü ve ger­çek­leş­ti.
Yıl­maz Bursa Sam­def’in Onur­sal Baş­ka­nı oldu.
Ken­di­si­ne Yö­ne­tim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan Pla­ket tak­tim edil­di.

Haber : Mus­ta­fa Önal

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2014, 18:43
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174