Akademik Girişimcilik KOSGEB Sertifika Töreni Düzenlendi

On­do­kuz Mayıs Üni­ver­si­te­si (OMÜ) TÜBİTAK 1601 Ye­ni­lik ve Gi­ri­şim­ci­lik Prog­ra­mın­ca des­tek­le­nen ve yü­rü­tü­cü­lü­ğü­nü Zi­ra­at Fa­kül­te­si Tarım Eko­no­mi­si Bö­lü­mü öğ­re­tim üyesi Prof. Dr. Kür­şat De­mir­yü­rek ve yar­dım­cı­lı­ğı­nı Arş. Gör. Nur İlkay Abacı’nın yap­tı­ğı “Bü­tün­cül Bir Yak­la­şım ile Gi­ri­şim­ci­lik Eği­ti­mi” isim­li proje kap­sa­mın­da Aka­de­mik Gi­ri­şim­ci­lik eği­ti­mi­ni ta­mam­la­yan 35 öğ­re­tim ele­ma­nı­na KOS­GEB (Küçük ve Orta Öl­çek­li İşlet­me­le­ri Ge­liş­tir­me ve Des­tek­le­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı) ser­ti­fi­ka­la­rı ve­ril­di.

Akademik Girişimcilik KOSGEB Sertifika Töreni Düzenlendi
banner195

 On­do­kuz Mayıs Üni­ver­si­te­si (OMÜ) TÜBİTAK 1601 Ye­ni­lik ve Gi­ri­şim­ci­lik Prog­ra­mın­ca des­tek­le­nen ve yü­rü­tü­cü­lü­ğü­nü Zi­ra­at Fa­kül­te­si Tarım Eko­no­mi­si Bö­lü­mü öğ­re­tim üyesi Prof. Dr. Kür­şat De­mir­yü­rek ve yar­dım­cı­lı­ğı­nı Arş. Gör. Nur İlkay Abacı’nın yap­tı­ğı “Bü­tün­cül Bir Yak­la­şım ile Gi­ri­şim­ci­lik Eği­ti­mi” isim­li proje kap­sa­mın­da Aka­de­mik Gi­ri­şim­ci­lik eği­ti­mi­ni ta­mam­la­yan 35 öğ­re­tim ele­ma­nı­na KOS­GEB (Küçük ve Orta Öl­çek­li İşlet­me­le­ri Ge­liş­tir­me ve Des­tek­le­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı) ser­ti­fi­ka­la­rı ve­ril­di.
Rek­tör­lük Se­na­to Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan tö­ren­de, öğ­re­tim ele­man­la­rı­na ser­ti­fi­ka­la­rı Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Vedat Cey­han, Tıp Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Ayhan Dağ­de­mir ve Prof. Dr. Kür­şat De­mir­yü­rek ta­ra­fın­dan ve­ril­di.
Rek­tör Yar­dım­cı­sı Vedat Cey­han, TÜBİTAK 1601 Gi­ri­şim­ci­lik pro­je­si­nin öne­mi­ni vur­gu­la­ya­rak pro­je­de eğit­men ola­rak da yer al­mak­tan büyük mut­lu­luk duy­du­ğu­nu be­lirt­ti. Prof. Dr. Cey­han, proje mut­fa­ğın­da yer alan her­ke­se te­şek­kür etti.
Proje Yü­rü­tü­cü­sü Prof. Dr. Kür­şat De­mir­yü­rek ise gi­ri­şim­ci­lik kül­tü­rü­nün aynı za­man­da ne­t­work kül­tü­rüy­le oluş­tu­ğu­nu söy­le­ye­rek geç­ti­ği­miz yaz ol­du­ğu gibi 2017 yaz ayın­da da aka­de­mik gi­ri­şim­ci­lik prog­ra­mı­nın tek­rar­la­na­ca­ğı­nı ve prog­ra­mın 60 sa­at­lik 6 mo­dül­den oluş­tu­ğu­nu vur­gu­la­dı. De­mir­yü­rek ay­rı­ca 3 yıl­lık proje kap­sa­mın­da ilk yıl 260 li­sans öğ­ren­ci­si­nin KOS­GEB ser­ti­fi­ka­sı al­ma­ya hak ka­zan­dı­ğı­nı ve bu öğ­ren­ci­le­rin ser­ti­fi­ka­la­rı­nın ve­ril­me­ye baş­lan­dı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.
Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2016, 21:31
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174