ASFALT ÇALIŞMALARI GAZİ PAŞA MAHALLESİ’NDE SÜRÜYOR

Bafra Be­le­di­ye­si sıcak as­falt ça­lış­ma­la­rı­nı Ga­zi­pa­şa Ma­hal­le­si’nde sür­dü­rü­yor.

ASFALT ÇALIŞMALARI GAZİ PAŞA MAHALLESİ’NDE SÜRÜYOR
banner195

Bafra Be­le­di­ye­si sıcak as­falt ça­lış­ma­la­rı­nı Ga­zi­pa­şa Ma­hal­le­si’nde sür­dü­rü­yor.

Yaz mev­si­mi ile bir­lik­te il­çe­nin çe­şit­li ma­hal­le­le­rin­de sür­dü­rü­len as­falt ve kal­dı­rım ça­lış­ma­la­rı devam edi­yor.

Bafra Be­le­di­ye­si Fen İşleri ekip­le­rin­ce yü­rü­tü­len as­falt ve kal­dı­rım ça­lış­ma­la­rın­da daha önce il­çe­nin en işlek cad­de­le­rin­den Çay­cı­lar Sokak’ta kal­dı­rım ve as­falt, Tütün Ma­ğa­za­la­rı So­kak­la­rın­da kal­dı­rım ve as­falt, Bafra Dev­let Has­ta­ne­si ci­va­rın­da kal­dı­rım, Gazi Osman Paşa Ma­hal­le­si­nin bir­çok cadde ve so­ka­ğın­da as­falt ça­lış­ma­sı ya­pıl­mış­tı.

Be­le­di­ye Fen iş­le­ri ekip­le­ri şimdi de Gazi Paşa Ma­hal­le­sin­de do­ğal­gaz ça­lış­ma­la­rı ne­de­ni ile bo­zu­lan yol­lar­da ve hiç as­falt gör­me­miş nok­ta­lar­da ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rü­tü­yor. Gazi Paşa Ma­hal­le­si Er­tuğ­rul Gazi, Ko­loğ­lu, Çiğ­dem, Uygur, Oğuz­han, Yıl­dı­rım Be­ya­zıt, Şehit Adem Yıl­dız so­kak­la­rın­da as­falt ça­lış­ma­sı ta­mam­la­na­rak hal­kın hiz­me­ti­ne su­nul­du. Ma­hal­le­nin diğer bozuk yol­la­rın­da da ça­lış­ma­lar devam edi­yor. Ça­lış­ma­la­rı Kay­ma­kam Ve­ki­li Hacı İbra­him Tür­koğ­lu ile bir­lik­te in­ce­le­yen Bafra Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zihni Şahin 2016 yılı içe­ri­sin­de şu ana kadar 10.000 ton­dan fazla as­falt dö­kül­dü­ğü­nü be­lir­te­rek şun­la­rı söy­le­di:

“İlçe­mi­zin çe­şit­li ma­hal­le­le­rin­de yaz se­zo­nu ile bir­lik­te hem kal­dı­rım hem de as­falt ça­lış­ma­la­rı yap­tık ve yap­mak­ta­yız. Fen İşleri Mü­dür­lü­ğü­mü­ze bağlı ekip­le­ri­miz bu ça­lış­ma­la­rı hız kes­me­den Gazi Paşa Ma­hal­le­miz­de devam et­ti­ri­yor. Daha önce diğer ma­hal­le­le­ri­miz­de as­falt ça­lış­ma­la­rı ya­par­ken Ga­zi­pa­şa Ma­hal­le­mi­zin bazı böl­ge­le­rin­de de yama ça­lış­ma­la­rı yap­mış­tık. As­falt ça­lış­ma­la­rı­mız­dan sonra il­çe­mi­zin de­ği­şik nok­ta­la­rın­da kal­dı­rım ça­lış­ma­la­rı­mız da ola­cak. Be­le­di­ye­miz tüm im­kân­la­rı­nı se­fer­ber ede­rek ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­recek. Bugün de Kay­ma­kam Ve­ki­li­miz Sayın Tür­koğ­lu ile bir­lik­te Gazi Paşa ma­hal­le­miz­de yü­rüt­tü­ğü­müz as­falt ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ye­rin­de in­ce­le­dik. Ma­hal­le Muh­ta­rı­mız İrfan Varol beyin de hazır bu­lun­du­ğu in­ce­le­me­miz­de eki­bi­miz­den ça­lış­ma­lar hak­kın­da bilgi aldık.”

Baş­kan Şahin ve Kay­ma­kam Tür­koğ­lu ça­lış­ma­la­rı in­ce­le­me­le­ri­nin ar­dın­dan va­tan­daş­lar­la soh­bet etti.


 

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2016, 20:57
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174