Göksel BAŞAR TOBB 9. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurasında Samsun Sorunlarını Dile Getirdi AD

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile 365 oda ve borsanın Yönetim Kurulu Başkanları ve Meclis Başkanlarının katılımıyla TOBB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 9. Ticaret ve Sanayi Şurasına Yönetim Kurulu Başkanımız Göksel BAŞAR ve Meclis Başkanımız Nur AYDINER MERAL katılmıştır.

Göksel BAŞAR TOBB 9. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurasında Samsun Sorunlarını Dile Getirdi AD

 Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı M. Rifat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu’nun ev sa­hip­li­ğin­de, Baş­ba­kan Bi­na­li Yıl­dı­rım’ın baş­kan­lı­ğın­da, Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Nu­ret­tin Ca­nik­li, Eko­no­mi Ba­ka­nı Nihat Zey­bek­ci, Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Bü­lent Tü­fenk­ci, Gıda, Tarım ve Hay­van­cı­lık Ba­ka­nı Faruk Çelik ile 365 oda ve bor­sa­nın Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­la­rı ve Mec­lis Baş­kan­la­rı­nın ka­tı­lı­mıy­la TOBB Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti­ri­len 9. Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Şu­ra­sı­na Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı­mız Gök­sel BAŞAR ve Mec­lis Baş­ka­nı­mız Nur AY­DI­NER MERAL ka­tıl­mış­tır.
Tüc­car ve Sa­na­yi­ci­le­ri­mi­zin Fa­ali­yet­le­ri es­na­sın­da kar­şı­laş­tı­ğı so­run­lar ve bu so­run­la­ra iliş­kin çözüm öne­ri­le­ri, oda ve bor­sa­la­rı­mı­zın gö­rüş­le­ri ve ta­lep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ğin­ce ha­zır­lan­mak­ta, bu ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da Baş­ba­kan, Ba­kan­lar ve Bü­rok­rat­lar ile ya­pı­lan gö­rüş­me­ler ve top­lan­tı­lar­da ele alın­mak­ta, so­run­la­rın çözüm yol­la­rı araş­tı­rıl­mak­ta ve so­nuç­la­rı takip edil­mek­te­dir.
Bu kap­sam­da Sam­sun ili­mi­zin sorun ve çözüm öne­ri­le­ri­ni ih­ti­va eden ko­nuş­ma­yı yap­mak üzere Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı­mız Gök­sel BAŞAR ka­tı­lım­cı­la­ra hitap et­miş­tir.
Gök­sel BAŞAR yap­mış ol­du­ğu ko­nuş­ma­la­rın­da Böl­ge­nin İhra­cat Po­tan­si­ye­lin­den, Ula­şım ala­nın­da ger­çek­leş­ti­ri­lecek yeni ya­tı­rım ve re­viz­yon­lar ile hem ti­ca­ri hem de Tu­rizm ala­nın­da ger­çek­le­şe­bi­lecek ge­liş­me­ler­den ve Eği­tim ala­nın­da Sam­su­nun hem nü­fu­su­nun bü­yük­lü­ğü, hem bölge mer­ke­zi ol­ma­sı, hem de alt­ya­pı iti­ba­riy­le ikin­ci bir dev­let üni­ver­si­te­si­nin ku­rul­ma­sı için çok el­ve­riş­li bir ko­num­da ol­du­ğu hu­sus­la­rı ak­ta­rıl­mış­tır.
Bafra Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Gök­sel BAŞAR yap­mış ol­du­ğu ko­nuş­ma­sın­da aşa­ğı­da ki ko­nu­la­ra de­ğin­miş­tir.
* Do­ğal­gaz hat­la­rı­nın çok ya­kı­nın­dan geç­ti­ği OSB’lerin gi­ri­şi­ne kadar BOTAŞ ta­ra­fın­dan üc­ret­siz ge­ti­ril­me­si hu­su­sun­da yasal dü­zen­le­me ya­pıl­ma­sı ile bir­çok OSB’de yeni ya­tı­rım­lar ya­pı­la­cak­tır. Ay­rı­ca iş­let­me­le­rin do­ğal­gaz tü­ke­ti­mi­ne geç­me­si ile ener­ji ma­li­yet­le­ri dü­şecek, dünya pa­zar­la­rıy­la re­ka­bet gücü ar­ta­cak ve çevre daha az zarar gö­re­cek­tir.
*Tür­ki­ye’nin ih­ra­cat he­def­le­ri, Rusya ile he­def­le­nen ti­ca­ret hac­mi­nin ge­liş­ti­ril­me­si açı­sın­dan Sam­sun’dan Rusya’ya özel­lik­le de Kras­no­dar’a di­rekt sefer ko­nul­ma­sı ih­ra­cat ve tu­riz­min ge­liş­ti­ril­me­si­ne büyük katkı sağ­la­ya­cak­tır.
Son yıl­lar­da sahip ol­du­ğu doğa ve kül­tür de­ğer­le­ri ne­de­niy­le Ka­ra­de­niz böl­ge­si­ne Kör­fez ül­ke­le­rin­den yoğun tu­rist gel­mek­te­dir. Bu böl­ge­ler­den İli­mi­ze ko­nu­la­cak direk uçak se­fer­le­ri Sam­sun’a ge­lecek tu­rist sa­yı­sı­nı ar­tı­ra­cak bölge tu­riz­mi ge­li­şe­cek­tir. Bu ko­nu­da yap­mış ol­du­ğu­muz ça­lış­ma­la­rın des­tek­len­me­si­ni bek­li­yo­ruz.
Sam­sun hava, kara, deniz ve de­mir­yo­lu alt­ya­pı­sı­nın bu­lun­du­ğu Tür­ki­ye’deki dört kent­ten biri ve Ka­ra­de­niz Böl­ge­si­nin lo­jis­tik mer­ke­zi­dir. Ancak alt­ya­pı­sı­nın ge­liş­ti­ril­me­si ge­rek­mek­te­dir. Hızlı tren pro­je­si­nin ive­dik­le uy­gu­la­ma­ya alın­ma­sı ve yük treni hattı uzun­lu­ğu­nun re­vi­ze edil­me­si ül­ke­miz­de lo­jis­tik sek­tö­rün ge­liş­me­si açı­sın­dan da önem ifade et­mek­te­dir.
* Sam­sun hem nü­fu­su­nun bü­yük­lü­ğü, hem bölge mer­ke­zi ol­ma­sı, hem de alt­ya­pı iti­ba­riy­le ikin­ci bir dev­let üni­ver­si­te­si­nin ku­rul­ma­sı için çok el­ve­riş­li­dir.
Sam­sun’da bir vakfa ait­ken ka­pa­tı­la­rak 19 Mayıs Üni­ver­si­te­si­ne dev­re­di­len ve halen atıl ola­rak duran bir üni­ver­si­te kam­pü­sü bu­lun­mak­ta­dır. Yeni bir üni­ver­si­te ku­rul­ma­sı için ge­rek­li tüm ola­nak­la­ra sahip bu kam­pü­sün ikin­ci bir dev­let üni­ver­si­te­si ola­rak aka­de­mik ha­ya­ta ka­zan­dı­rıl­ma­sı Sam­sun ve böl­ge­si­nin sos­yo-eko­no­mik ge­li­şi­mi­ne de önem­li kat­kı­lar sağ­la­ya­cak­tır.
* Sam­sun’da özel­lik­le liman ve ha­va­ala­nı­na yakın böl­ge­ler­de yeni ya­tı­rım yap­mak is­te­yen çok sa­yı­da ya­tı­rım­cı bu­lun­mak­ta­dır. Ancak yerel sa­na­yi­ci­nin başka yer­ler­de ya­tı­rım yap­ma­sı­nı ön­le­yecek ve sa­na­yi­ci­yi Sam­sun’a çe­kecek büyük öl­çek­li ya­tı­rım alan­la­rı bu­lu­na­ma­mak­ta, yeni sa­na­yi par­sel­le­ri oluş­tu­ru­la­ma­mak­ta­dır.
Sa­na­yi alt­ya­pı­sı­nın ge­liş­ti­ril­me­si ve dü­zen­li bir sa­na­yi­leş­me­nin sağ­lan­ma­sı için, ha­va­ala­nın­dan sonra Ye­şi­lır­mak’a kadar olan böl­ge­nin sa­na­yi alanı ola­rak ilan edil­me­si ile ya­tı­rım­la­rın ve is­tih­da­mın önü açıl­mış ola­cak­tır. Lo­jis­tik ola­nak­lar­dan uzak iç böl­ge­le­re ya­tı­rım­cı­la­rın yön­len­di­ril­me­si ger­çek­çi ol­ma­mak­ta­dır.
* Bü­yü­yen bir Sam­sun, daha az eko­no­mik al­ter­na­ti­fe sahip bir bölge olan Ka­ra­de­niz’in ge­liş­me­si için­de do­mi­no et­ki­si ya­ra­ta­cak­tır. Bu ne­den­le Sam­sun’un so­run­la­rı­nın çö­zü­mü­nü ön­ce­lik­le­ri­niz ara­sın­da gör­mek is­ti­yo­ruz.
Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2016, 21:18
banner152
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174