Bafra’da Parkomat Uygulaması Başladı

Samsun’un Bafra ilçesinde Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan caddelerde park eden araçlara Ömür Elektronik Güvenlik Sistemleri firması tarafından park ücreti uygulanmaya başlanıldı.

Bafra’da Parkomat Uygulaması Başladı
banner195

Sam­sun’un Bafra il­çe­sin­de Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin so­rum­lu­lu­ğun­da bu­lu­nan cad­de­ler­de park eden araç­la­ra Ömür Elekt­ro­nik Gü­ven­lik Sis­tem­le­ri fir­ma­sı ta­ra­fın­dan park üc­re­ti uy­gu­lan­ma­ya baş­la­nıl­dı.

Bafra il­çe­sin­de; Ala­çam Cad­de­si, Ata­türk Bul­va­rı, Cum­hu­ri­yet Cad­de­si, Hü­kü­met Cad­de­si, Duha Sert­ka­ya Bul­va­rı, Emi­re­fen­di Bul­va­rı, Cum­hu­ri­yet Cad­de­si, İshak­lı Cad­de­si, Tekel Cad­de­si, Ya­şar­do­ğu Cad­de­si, ve 19 Mayıs Cad­de­le­rin­de uy­gu­lan­ma­ya baş­la­nı­lan Par­ko­mat uy­gu­la­ma­sı için Ömür Elekt­ro­nik Gü­ven­lik Sis­tem­le­ri fir­ma­sı ta­ra­fın­dan gö­rev­len­di­ri­len 20 per­so­ne­lin Yazar POS ci­ha­zıy­la Par­ko­mat Fişi dü­zen­le­me­ye baş­la­dı.

Edi­ni­len bil­gi­ye göre Bilet alın­ma­dı­ğı, Alı­nan bilet oku­nur şe­kil­de tor­pi­do üs­tü­ne yer­leş­ti­ril­me­di­ği ve Park Sü­re­si aşıl­dı­ğı tak­dir­de; Ara­cın çe­ki­le­ce­ği ve para ce­za­sı uy­gu­la­na­ca­ğı, Te­ker­lek ki­li­di ta­kı­la­ca­ğı ve para ce­za­sı uy­gu­la­na­ca­ğı, veya yal­nız­ca para ce­za­sı uy­gu­la­na­ca­ğı­na dair bro­şür­ler de araç­la­rın ön si­le­cek­le­ri­ne bı­ra­kı­lı­yor.

Bafra il­çe­sin­de baş­la­tı­lan uy­gu­la­ma­ya göre araç sa­hip­le­ri­nin ter­cih et­ti­ği sü­re­ye göre Par­met­re gö­rev­li­sin­den Park bi­le­ti­ni al­ma­sı ge­re­ki­yor. Park sü­re­si aşıl­dı­ğın­da gö­rev­li­den yeni bilet alın­ma­sı ve cezai du­ru­ma düş­me­mek için ise park sü­re­si­ne uyul­ma­sı ge­re­ki­yor. Park ala­nı­na gir­di­ği andan iti­ba­ren park­met­re gö­rev­li­sin­den park bi­le­ti­ni al­ma­yan ve­ya­hut almış ol­du­ğu bi­le­tin sü­re­si­ni ge­çi­ren araç sa­hip­le­ri­ne kal­dık­la­rı sü­re­ye ila­ve­ten 3 TL ek ücret yan­sı­tı­lı­yor.

Haydar Yıldırım


Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2015, 12:01
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174