Pa­ri­on Antik Kenti 2016 Kazı Se­zo­nu Sona Erdi

On­do­kuz Mayıs Üni­ver­si­te­si (OMÜ) Ar­ke­olo­ji Bö­lü­mü Baş­ka­nı Prof. Dr. Vedat Keleş ve eki­bi­nin, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı Kül­tür Var­lık­la­rı ve Mü­ze­ler Genel Mü­dür­lü­ğü ile bir­lik­te yü­rüt­tü­ğü Pa­ri­on Antik Kenti’nde ya­pı­lan kazı ve res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı sona erdi.

Pa­ri­on Antik Kenti 2016 Kazı Se­zo­nu Sona Erdi
banner195

 On­do­kuz Mayıs Üni­ver­si­te­si (OMÜ) Ar­ke­olo­ji Bö­lü­mü Baş­ka­nı Prof. Dr. Vedat Keleş ve eki­bi­nin, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı Kül­tür Var­lık­la­rı ve Mü­ze­ler Genel Mü­dür­lü­ğü ile bir­lik­te yü­rüt­tü­ğü Pa­ri­on Antik Kenti’nde ya­pı­lan kazı ve res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı sona erdi.

Yak­la­şık iki ay süren kazı ça­lış­ma­la­rı­na, OMÜ Araş­tır­ma Gö­rev­li­le­ri Alper Yıl­maz, Kasım Oyar­çin, M. Deniz Yıl­maz ile çe­şit­li üni­ver­si­te­ler­den 23 bilim adamı, 8 res­to­ra­tör-kon­ser­va­tör, 20 ar­ke­olo­ji, res­to­ras­yon-kon­ser­vas­yon öğ­ren­ci­si ve 18 işçi ka­tıl­dı.

Ça­lış­ma­lar­la il­gi­li bilgi veren kazı baş­ka­nı Prof. Dr. Vedat Keleş, Pa­ri­on Antik Kenti'ni fark­lı di­sip­lin­ler­de çok sa­yı­da bilim adamı ye­tiş­ti­ren bir ar­ke­olo­ji okulu ola­rak ni­te­len­dir­di. Prof. Dr. Keleş, “2016 kazı se­zo­nun­da ger­çek­leş­ti­ri­len ça­lış­ma­lar­da çok sa­yı­da etüt­lük eser ve 25 adet en­van­ter­lik eser or­ta­ya çı­ka­rı­la­rak Ça­nak­ka­le Ar­ke­olo­ji Mü­ze­si­ne tes­lim edil­miş­tir. Kent­te, ar­ke­olo­jik ka­zı­la­rın yanı sıra sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri de yü­rü­tül­mek­te­dir. Bu amaç­la Ar­ke­olo­ji bi­li­mi­ne sağ­du­yu­lu ve bi­linç­li bir gözle bakan ve sahip ol­duk­la­rı kül­tü­rel de­ğer­le­ri ko­ru­ya­cak ne­sil­ler ye­tiş­tir­mek ama­cıy­la kent­te oluş­tu­ru­lan ak­ti­vi­te­ler ile or­ta­öğ­re­tim grubu ço­cuk­la­rı antik kent­te mi­sa­fir edil­mek­te, ken­tin gün yü­zü­ne çı­kar­tıl­ma­sı için çe­şit­li pro­je­ler ha­ya­ta ge­çi­ril­mek­te­dir." dedi.

“Ken­tin ta­nı­tı­mıy­la il­gi­li proje kabul edil­di”

Ken­tin ta­nı­tı­mı­na yö­ne­lik ola­rak 2015 yı­lın­da Güney Mar­ma­ra Kal­kın­ma Ajan­sı­na su­nu­lan pro­je­nin kabul edil­di­ği­ni kay­de­den Keleş, pro­je­nin 2016 se­zo­nun­da ha­ya­ta ge­çi­ri­le­rek Roma Ha­ma­mı ge­çi­ci üst ör­tü­sü, Sev­gi­li­ler Şa­pe­li üst ör­tü­sü ve çevre dü­zen­le­me­si­nin ta­mam­lan­dı­ğı­nı bil­dir­di. Keleş, "Bölge ve ülke ar­ke­olo­ji­si­ne önem­li kat­kı­lar sağ­la­yan Pa­ri­on Antik Kenti ka­zı­la­rı, bun­dan son­ra­ki sü­reç­te kül­tü­rel de­ğer­le­ri ko­ru­ma ve ge­lecek ku­şak­la­ra ak­tar­ma mis­yo­nu­nu büyük bir öz­ve­ri ile devam et­ti­re­cek­tir. On­do­kuz Mayıs Üni­ver­si­te­si­nin aka­de­mik ve kül­tü­rel ta­nı­tı­ma büyük katkı sağ­la­ya­cak ka­zı­lar, üni­ver­si­te­mi­zin gö­rü­nen yüzü ola­cak­tır.” şek­lin­de ko­nuş­tu.

2016 yı­lın­da 10 fark­lı alan­da ya­pı­lan ça­lış­ma­lar, ağır­lık­lı ola­rak Ti­yat­ro ve Roma Ha­ma­mı sek­tör­le­ri­ne yo­ğun­laş­tı. Bunun yanı sıra Güney Nek­ro­pol, Yamaç Ha­ma­mı, Ode­i­on, Agora, Su Ku­yu­su, Su Ke­me­ri, Oda Me­zar­lar ve Mo­za­ik­li Alan sek­tör­le­rin­de de ça­lış­ma ya­pıl­dı.Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2016, 10:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174