MHP'li Erhan Usta'dan “Moody's not Açıklaması

MHP Sam­sun Mil­let­ve­ki­li ve Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nu Üyesi Erhan Usta, Moody’s Ulus­la­ra­ra­sı kredi de­re­ce­len­dir­me ku­ru­lu­şu­nun Tür­ki­ye’nin no­tu­nu dü­şür­me­si üze­ri­ne açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

MHP'li Erhan Usta'dan “Moody's not Açıklaması
banner195

 MHP Sam­sun Mil­let­ve­ki­li ve Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nu Üyesi Erhan Usta, Moody’s Ulus­la­ra­ra­sı kredi de­re­ce­len­dir­me ku­ru­lu­şu­nun Tür­ki­ye’nin no­tu­nu dü­şür­me­si üze­ri­ne açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

Ulus­la­ra­ra­sı kredi de­re­ce­len­dir­me ku­ru­lu­şu Moody’s, 18 Tem­muz’da baş­lat­tı­ğı göz­den ge­çir­me­nin so­nu­cu­nu açık­la­mış, Tür­ki­ye’nin “ya­tı­rım ya­pı­la­bi­lir" se­vi­ye­de­ki kredi no­tu­nu en alt se­vi­ye­den spe­kü­la­tif se­vi­ye­ye dü­şür­müş, ne­ga­tif gö­rü­nü­mü de du­ra­ğa­na çe­vir­miş­ti.

Kredi de­re­ce­len­dir­me ku­ru­lu­şu Moody’s Tür­ki­ye’nin kre­di­si­ni dü­şür­me­si­ne ge­rek­çe ola­rak yük­sek dış fi­nans­man ge­rek­si­ni­min­den kay­nak­la­nan risk­ler­de­ki ar­tı­şı ve gerek eko­no­mik bü­yü­me ge­rek­se po­li­ti­ka ya­pı­cı ve uy­gu­la­yı­cı ku­rum­lar­da­ki za­yıf­la­ma­yı gös­ter­di.

Moody’s ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nan de­ğer­len­dir­me­de kredi no­tu­nun üç yıl önce yük­sel­til­me­sin­den bu yana eko­no­mi­de kay­de­di­len ge­liş­me­le­re dik­kat çe­ki­le­rek, “Sü­rek­li­lik arz eden yük­sek si­ya­si risk ve oynak ya­tı­rım­cı gü­ve­ni ne­de­niy­le ül­ke­nin zayıf dış po­zis­yo­nun­dan kay­nak­la­nan şok ih­ti­ma­li daha be­lir­gin hale geldi” de­nil­di.

De­ğer­len­dir­me­de hü­kü­me­tin darbe gi­ri­şi­mi son­ra­sı baş­lat­tı­ğı tas­fi­ye­ler ve Gülen Ce­ma­ati’yle bağ­lan­tı­lı şir­ket­le­re karşı at­tı­ğı adım­lar ne­de­niy­le po­li­ti­ka­la­rı­nın ön­gö­rü­le­bi­lir­li­ği ve hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü ko­nu­sun­da en­di­şe oluş­tu­ğu da be­lir­til­di.

Moody’s Ulus­la­ra­ra­sı kredi de­re­ce­len­dir­me ku­ru­lu­şu­nun Tür­ki­ye’nin no­tu­nu dü­şür­me­si ve yap­mış ol­du­ğu de­ğer­len­dir­me­ler üze­ri­ne Erhan Usta bir açık­la­ma ya­pa­rak, “Bu tür ku­ru­luş­lar notu ar­tır­dı­ğın­da, hü­kü­met ta­ra­fın­dan, güzel kar­şı­la­nır­ken, notu dü­şür­dü­ğün­de kötü demek doğru bir dav­ra­nış de­ğil­dir. Hü­kü­met bu­ra­da iki­yüz­lü bir tutum içe­ri­si­ne gir­miş­tir. Moody’s’in kredi no­tu­nu dü­şür­me­sin­den zi­ya­de hü­kü­me­tin gös­ter­miş ol­du­ğu tepki ya­tı­rım­cı­yı daha fazla ra­hat­sız eder. Bu­ra­dan Hü­kü­me­te ses­le­ni­yo­rum: Ulus­la­ra­ra­sı de­re­ce­len­dir­me ku­ru­luş­la­rı­nın not in­di­rim­le­ri­ne 'si­ya­si' deyip ted­bir al­maz­sa­nız bu ül­ke­yi ba­tı­rır­sı­nız. Eğer işi önem­siz­leş­tir­me­ye yö­ne­lik ve bun­dan hiç­bir şe­kil­de ders çı­ka­rıl­ma­dı­ğı­nı gös­te­ren ifa­de­ler kul­la­nı­lır­sa, bu ya­tı­rım­cı­yı kor­ku­ta­bi­lir” şek­lin­de ifade eti.

Hü­kü­me­tin ya­pı­sal re­form­la­rın sa­de­ce la­fı­nı et­ti­ği­ni ve hiç bir ic­ra­at yap­ma­dı­ğı­nı iddia eden Usta, “Onun­cu Plan­da­ki re­form­la­rın bir an önce ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si lazım” dedi.

Usta, “Tür­ki­ye 2012'den beri düşük ve ka­li­te­siz bü­yü­me kıs­ka­cın­da. Ni­te­lik­li ve yük­sek bü­yü­me gün­lük po­li­ti­ka­lar­la değil ya­pı­sal re­form­lar­la olur” şek­lin­de söz­le­ri­ne devam ede­rek, “Moody's not kır­ma­sı­na iliş­kin de­ğer­len­dir­me­ler­de Baş­ba­kan dâhil Hü­kü­met üye­le­ri sı­nıf­ta kaldı. Tek aklı ba­şın­da açık­la­ma Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Meh­met Şim­şek'ten geldi, re­form­la­ra devam ede­ce­ğiz açık­la­ma­sı bir nebze olsun yü­rek­le­re su serp­ti” dedi.

Kredi no­tu­nun dü­şü­rül­me­siy­le bir günde kriz olu­şa­cak bek­len­ti­si­ne ka­pıl­ma­mak ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen Usta, “ Moody’s’in ka­ra­rı­nın et­ki­le­ri kısa va­de­de kur ve fa­iz­ler­de oy­na­ma­ya neden ola­bi­lir. Aynı şe­kil­de bor­sa­ya da et­ki­le­ri olur. Ya­pıl­ma­sı ge­re­ken Moody’s gibi kredi de­re­ce­len­dir­me ku­ru­luş­la­rı­nı iyi an­la­ya­rak çö­zecek adım­la­rın hü­kü­met ta­ra­fın­dan atıl­ma­sı­dır. Hü­kü­met önlem alır bu sü­re­ci iyi yö­ne­tir­se, bir eko­no­mik re­form ya­par­sa, Tür­ki­ye bun­dan karlı çıkar” şek­lin­de uya­rı­lar­da bu­lun­du.

AKP Hü­kü­met­le­ri­nin gös­ter­miş ol­du­ğu kötü eko­no­mi per­for­man­sıy­la Tür­ki­ye'nin 2023 ha­yal­le­ri­ni yık­tı­ğı­nı iddia eden Erhan Usta, “Yurt içi ta­sar­ruf­lar art­ma­lı diyen Hü­kü­met, zaten yük­sek olan tü­ke­ti­mi ar­tı­ra­cak ka­rar­lar alı­yor. Bu ne yaman çe­liş­ki. İkti­sat bilen yok mu? Eko­no­mi­mi­zi dü­zelt­mek için üre­ti­mi ar­tır­mak ge­re­kir. Kredi de­re­ce­len­dir­me ku­ru­luş­la­rı­nın ve­re­ce­ği not için değil, ken­di­miz için ça­lış­ma­mız lazım” dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2016, 20:26
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174