Muharrem Göksel; Delegelerle Yemek’te Buluştu

AK Parti Samsun İl Başkan Adayı Muharrem Göksel, AK Parti Yakakent, Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs İlçe delegeleri ile gerçekleşen akşam yemeğinde bir araya geldi.

Muharrem Göksel; Delegelerle Yemek’te Buluştu
banner195

AK Parti Sam­sun İl Baş­kan Adayı Mu­har­rem Gök­sel, AK Parti Ya­ka­kent, Ala­çam, Bafra ve 19 Mayıs İlçe de­le­ge­le­ri ile ger­çek­le­şen akşam ye­me­ğin­de bir araya geldi.

Yemek son­ra­sı ko­nu­şan Gök­sel, "2,5 yılda gös­ter­di­ği ça­lış­ma­lar­la ba­şa­rı­lı bir il baş­ka­nı ve yö­ne­ti­min­den bay­ra­ğı tes­lim ala­cak ol­ma­nın onu­ru­nu ya­şa­mak­la bir­lik­te omuz­la­rı­mı­za yük­le­di­ği so­rum­lu­lu­ğun­da bi­lin­cin­de­yiz. Her­ke­sin bil­me­si­ni is­te­rim ki; Biz bu bay­ra­ğı yere dü­şür­me­yecek kadar onur­lu, ça­lış­kan ve azim­li­yiz." dedi.

1 Şubat 2015 ta­ri­hin­de ya­pı­la­cak olan AK Parti Sam­sun İl Baş­kan­lı­ğı 5. Ola­ğan Kong­re­sin­de AK Parti Genel Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan ya­pı­lan is­ti­şa­re­ler so­nu­cun­da İl Baş­kan Adayı ola­rak be­lir­le­nen Mu­har­rem Gök­sel, ken­di­si ta­ra­fın­dan Bafra Öğ­ret­me­ne­vi'nde or­ga­ni­ze edi­len ye­mek­te Ya­ka­kent, Ala­çam, Bafra ve 19 Mayıs İlçe de­le­ge­le­ri bir araya geldi.

Ger­çek­le­şen ye­me­ğe ay­rı­ca, 19 Mayıs İlçe Baş­ka­nı İrfan Ka­lay­cı, Ya­ka­kent İlçe Baş­ka­nı Sefer Tek, Bafra İlçe Baş­ka­nı Tun­cay Yur­du­se­ven, Ala­çam İlçe Baş­ka­nı Ali Şen­gül, 19 Mayıs Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman To­pa­loğ­lu, Bafra Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zihni Şahin, Ala­çam Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hadi Uyar, İl Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı, İl Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri, Ya­ka­kent, Ala­çam, Bafra ve 19 Mayıs ilçe de­le­ge­le­ri ve teş­ki­lat üye­le­ri ka­tıl­dı.

TA­KI­MIN EN FAAL OYUN­CU­SU
Yemek son­ra­sı İlçe Baş­kan­la­rı adına kısa bir se­lam­la­ma ko­nuş­ma­sı yapan Bafra İlçe Baş­ka­nı Tun­cay Yur­du­se­ven, "59. İl Da­nış­ma Mec­li­si Top­lan­tı­mız bir an­lam­da İl Baş­ka­nı­mız Fuat Kök­taş için bir veda top­lan­tı­sıy­dı. Duy­gu­sal bir ha­va­da ger­çek­leş­ti. Ben bir kez daha ken­di­si­ne şük­ran­la­rı­mı­zı ile­ti­yo­ruz. Ken­di­siy­le 2,5 yıl ça­lış­ma im­ka­nı­mız oldu. 30 Mart ve 10 Ağus­tos se­çim­le­ri­ni ba­şa­rıy­la ge­çir­dik. Bu­ra­da AK Parti Sam­sun İl Teş­ki­lat­la­rı­nın ba­şa­rı­sı or­ta­da. İlçe Kong­re­le­ri­miz­le baş­la­yan sü­reç­te, Kadın ve Genç­lik Kol­la­rı kong­re­mi­zi ger­çek­leş­tir­dik. Şimdi de 1 Şu­bat­ta ya­pı­la­cak olan 5. ola­ğan İl Kong­re­mi­zi ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Bu an­lam­da genel mer­ke­zi­miz ta­ra­fın­dan ya­pı­lan is­ti­şa­re so­nu­cun­da mev­cut eki­bin de­va­mı ni­te­li­ğin­de bir karar çıktı. Bu ba­şa­rı­lı ta­kı­mın en faal oyun­cu­la­rın­dan biri olan İl Teş­ki­lat Baş­ka­nı­mız Mu­har­rem Bey ile yola devam ka­ra­rı alın­dı. Ken­di­si­ne bu kutlu yolda ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz. Bu duygu ve dü­şün­ce­ler için­de İl Kong­re­mi­zin so­nuç­la­rı iti­ba­riy­le ha­yır­la ve­si­le ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum" dedi.

ÇA­LIŞ­KAN VE AZİMLİYİZ
Teş­ki­lat­lar­la bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de, omuz omuza, yeni he­ye­can­lar ka­ta­rak hiz­met yol­cu­lu­ğu­na devam ede­cek­le­ri­ni ifade eden AK Parti Sam­sun İl Baş­kan Adayı Mu­har­rem Gök­sel ise, "Sam­sun da yerel si­ya­set açı­sın­dan 2012-2015 yıl­la­rı ara­sın­da il ba­zın­da­ki ba­şa­rı­lar göz önüne alın­dı­ğın­da; İl Baş­ka­nı­mız sayın Fuat Kök­taş, baş­kan­lı­ğın­da fev­ka­la­de ba­şa­rı­lı bir dönem ge­çi­ril­di. 30 Mart­ta­ki yerel se­çim­ler­de 17 ilçe be­le­di­ye­si­nin 16'sı AK Par­ti­li olmuş, bu ba­şa­rı aynı za­man­da %56'lık rekor oy ora­nıy­la Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri­ne de yan­sı­mış­tır. 10 Ağus­tos Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de ise Sam­sun %66'lık oy ora­nıy­la Tür­ki­ye or­ta­la­ma­sı­nın %14 üze­ri­ne çı­ka­rak yine rekor kır­mış­tır. Bu denli ba­şa­rı­lı bir il baş­ka­nı ve yö­ne­ti­min­den bay­ra­ğı tes­lim ala­cak ol­ma­nın onu­ru­nu ya­şa­mak­la bir­lik­te omuz­la­rı­mı­za yük­le­di­ği so­rum­lu­lu­ğun­da bi­lin­cin­de­yiz. Her­ke­sin bil­me­si­ni is­te­rim ki; Biz bu bay­ra­ğı yere dü­şür­me­yecek kadar onur­lu, ça­lış­kan ve azim­li­yiz. Bu yük­sek nok­ta­dan al­dı­ğı­mız Sam­sun'a hiz­met bay­ra­ğı­nı, daha yu­ka­rı­la­ra ta­şı­ya­bil­mek için ça­lış­kan, ba­şa­rı­lı ve tec­rü­be­li eki­bi­mi­ze yeni ka­tı­la­cak ar­ka­daş­la­rı­mı­zın da des­te­ği ile ala­ca­ğı­mız ema­ne­ti layık ol­du­ğu yer­le­re çı­ka­ra­ca­ğı­mız­dan kim­se­nin şüp­he­si ol­ma­sın.
AK Parti 5. Ola­ğan Kong­re dö­ne­min­de Genel Mer­ke­zi­mi­zin Sam­sun İl Baş­kan­lı­ğı için yü­rüt­tü­ğü aday be­lir­le­me sü­re­cin­de; Biz­le­re des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­yen, İlçe Baş­kan­la­rı­mı­za ve teş­ki­lat­la­rı­na, Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı­mı­za, Be­le­di­ye Mec­lis üye­le­ri­mi­ze, Kadın ve Genç­lik Kol­la­rı Baş­kan­la­rı­mı­za ve tüm teş­ki­lat­la­rı­na; Bize gös­ter­dik­le­ri te­vec­cüh­ten do­la­yı te­şek­kür edi­yo­rum." diye ko­nuş­tu.

Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan ma­sa­la­rı tek tek do­la­şan İl Baş­kan Adayı Mu­har­rem Gök­sel, de­le­ge­ler­le soh­bet etti.

Haber Mer­ke­ziGüncelleme Tarihi: 29 Ocak 2015, 17:13
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174