SAMGİAD'dan Başkan Genç'e Ziyaret

FETÖ'yü bü­tü­nüy­le te­miz­le­di­ği­miz­de Sam­sun’daki eko­no­mi­nin önü açı­lır Baş­kan Genç'e 'dik duruş' te­şek­kü­rü

SAMGİAD'dan Başkan Genç'e Ziyaret
banner195

FETÖ'yü bü­tü­nüy­le te­miz­le­di­ği­miz­de Sam­sun’daki eko­no­mi­nin önü açı­lır
Baş­kan Genç'e 'dik duruş' te­şek­kü­rü

Sam­sun Genç İş Adam­la­rı Der­ne­ği (SAMGİAD) Baş­ka­nı Savaş Gömeç ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­ni ağır­la­yan Canik Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman Genç, "Sam­sun FETÖ’cü­le­re bı­ra­kıl­ma­ya­cak kadar kıy­met­li bir şehir. FETÖ'yü bü­tü­nüy­le te­miz­le­di­ği­miz­de Sam­sun'daki eko­no­mi­nin önü açı­lır" der­ken, Gömeç, 15 Tem­muz ön­ce­si ve son­ra­sın­da dik du­ru­şu ne­de­niy­le Genç'e te­şek­kür etti.

SAMGİAD Baş­ka­nı Savaş Gömeç ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri Canik Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman Genç'i zi­ya­ret etti. Zi­ya­ret­te der­ne­ğin ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bilgi veren Der­nek Baş­ka­nı Gömeç, 15 Tem­muz ön­ce­si ve son­ra­sın­da­ki dik du­ru­şu ne­de­niy­le Baş­kan Genç'e te­şek­kür etti. Baş­kan Genç de, FETÖ/PDY terör ör­gü­tün­den kur­tul­ma­dan Sam­sun eko­no­mi­si­nin yu­ka­rı­ya tır­man­ma­ya­ca­ğı­na dik­kat çe­ke­rek, FETÖ’yü bu şe­hir­den bü­tü­nüy­le te­miz­le­di­ği­miz­de Sam­sun'daki eko­no­mi­nin önü açı­lır" dedi.

'YERLİ VE MİLLİ BİR YA­PI­YA İHTİYAÇ VAR'
Sam­sun'un, FETÖ’cü­le­re bı­ra­kıl­ma­ya­cak kadar kıy­met­li bir şehir ol­du­ğu­na vurgu yapan Baş­kan Osman Genç, "Sam­sun'un ismi büyük, ama aynı bü­yük­lü­ğü eko­no­mi, eği­tim, ti­ca­ret gibi bir çok alan­da is­ta­tis­tik­ler­de de gör­me­li­yiz. Güçlü ol­ma­nın yolu bir­lik­te dü­şün­mek, bir­lik­te ha­re­ke­te geç­mek­ten ge­çi­yor. Bu bir­lik­te­li­ği en güzel 15 Tem­muz'da gör­dük. 15 Tem­muz'daki bu bir­li­ği şe­hir­ler­de de oluş­tur­ma­lı­yız. Sa­nat­ta, ti­ca­ret­te, eği­tim­de, her yerde bunu sağ­la­ma­lı­yız. Bunu sağ­lar­sak şe­hir­le­ri­miz bu­lun­duk­la­rı yer­den çok daha ile­ri­ye gider. Bu şeh­rin yerli ve milli bir ya­pı­ya ih­ti­ya­cı var. Yeni Tür­ki­ye'nin eko­no­mi­si artık An­ka­ra'dan değil, şe­hir­ler­den şe­kil­le­necek" diye ko­nuş­tu.

'TİCARETİN ÖNÜNÜ EN­GEL­LE­YEN­LER FETÖ’CÜ­LERDİR'
Sam­sun'un hain FETÖ/PDY terör ör­gü­tü men­sup­la­rın­dan te­miz­len­me­si ge­rek­ti­ği­ni yi­ne­le­yen Baş­kan Genç, "FETÖ'nün en kuv­vet­li ol­du­ğu şe­hir­ler­den bi­ri­si Sam­sun. Bunu ben de­mi­yo­rum, te­le­viz­yon­lar diyor. Bu şe­hir­de bu ya­pı­dan kur­tul­ma­dan Sam­sun'un eko­no­mi­si yu­ka­rı­ya tır­man­maz. Sam­sun'da ti­ca­re­tin önünü en­gel­le­yen­ler FETÖ'cü­ler­dir. Şeh­ri­miz­de ti­ca­re­tin önünü açmak, bun­lar­dan kur­tul­mak için Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası ve sizin gibi sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­mı­za görev düş­mek­te­dir. Şeh­ri­mi­zi bu ha­in­ler­den hep bir­lik­te te­miz­le­ye­bi­li­riz" şek­lin­de ko­nuş­tu.

BAŞ­KAN GENÇ'E 'DİK DURUŞ' TE­ŞEK­KÜ­RÜ
Tür­ki­ye'nin eko­no­mi­si­nin ne kadar güçlü ol­du­ğu­nun 15 Tem­muz'da bir kez daha gö­rül­dü­ğü­nü ifade eden SAMGİAD Baş­ka­nı Savaş Gömeç de, "15 Tem­muz darbe gi­ri­şi­mi Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ni et­ki­le­me­miş­tir. Bu ül­ke­mi­zin eko­no­mi­si­nin sağ­lam­lı­ğı­nı gös­te­ri­yor. Ay­rı­ca bir va­tan­se­ver ola­rak De­mok­ra­si Nö­bet­le­rin­de­ki tavrı, FETÖ/PDY terör ör­gü­tü­ne karşı 15 Tem­muz ön­ce­si ve son­ra­sın­da­ki dik du­ru­şu ne­de­niy­le sayın Baş­ka­nı­mız Osman Genç'e te­şek­kür ede­rim" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 
Zi­ya­re­tin so­nun­da Baş­kan Genç’e Gömeç’e üç bo­yut­lu tablo ve Canuk Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Sam­sun Eko­no­mi Ça­lış­ta­yı’nın sonuç bil­dir­ge­si­ni içe­ren kitap he­di­ye etti. 
Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2016, 10:21
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174