GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDAN YEŞİLAY KAMPI

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genç Yeşilay Topluluğu ile birlikte ortaklaşa düzenlediği ‘Yeşilay Kampı’ Samsun’un 19 Mayıs İlçesi’nde başladı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDAN YEŞİLAY KAMPI
banner195

 Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı’nın, Tür­ki­ye Ye­şi­lay Ce­mi­ye­ti Genç Ye­şi­lay Top­lu­lu­ğu ile bir­lik­te or­tak­la­şa dü­zen­le­di­ği ‘Ye­şi­lay Kampı’ Sam­sun’un 19 Mayıs İlçesi’nde baş­la­dı.


Genç­le­rin sos­yal, kül­tü­rel ve spor­tif fa­ali­yet­ler­le dolu bir hafta ge­çir­me­si amaç­la­nan kamp prog­ra­mı içe­ri­sin­de, ba­ğım­lı­lık­lar hak­kın­da ön­le­yi­ci eği­tim­le­rin yanı sıra, sos­yal medya ve proje dön­gü­sü eği­ti­mi de ve­ri­lecek. Kamp bo­yun­ca doğa spor­la­rı yapma im­ka­nı bu­la­cak olan genç­ler, eğit­men­ler ta­ra­fın­dan ebru sa­na­tı­nı, el sa­nat­la­rı ve müzik alet­le­ri çal­ma­yı da öğ­re­necek. Üni­ver­si­te­li 80 gen­cin ka­tıl­dı­ğı kamp, 25 Eylül’de sona erecek.

Genç­le­rin sos­yal­leş­me­si adına bu kamp­la­rı çok önem­se­dik­le­ri­ni be­lir­ten Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Akif Ça­ğa­tay Kılıç, şöyle ko­nuş­tu:

"Fark­lı il­ler­den çok sa­yı­da genç öğ­ren­ci­miz, bu kamp­lar sa­ye­sin­de hem yeni yer­ler gö­rü­yor, hem de yeni in­san­lar­la ta­nış­ma im­ka­nı bu­lu­yor. Bun­la­rın yanı sıra çe­şit­li ak­ti­vi­te­ler­le hem bilgi sa­hi­bi olup hem eğ­len­ce­li za­man­lar ge­çi­ren öğ­ren­ci­le­ri­miz, sa­nat­sal ve kül­tü­rel fa­ali­yet­ler içe­ri­sin­de de yer ala­rak ge­le­cek­le­ri­ni be­lir­li­yor­lar. Bu ne­den­le ba­kan­lık ola­rak ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği olan genç­le­ri­mi­zin her alan­da daha iyi ge­li­şim gös­te­re­bil­me­si adına üze­ri­mi­ze düşen her şeyi yap­ma­ya devam ede­ce­ğiz."


Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2016, 15:55
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174