BAKAN ÇAĞATAY KILIÇ BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİNİ İZLEDİ

Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Akif Ça­ğa­tay Kılıç, Spor Toto Süper Lig'in 5. haf­ta­sın­da İstan­bul'da oy­na­nan Be­şik­taş - Ga­la­ta­sa­ray der­bi­si­ni iz­le­di. Bakan Ça­ğa­tay Kılıç, "Güzel bir kar­şı­laş­ma oldu. En önem­li­si iki takım se­yir­ci­le­ri­nin bir arada ol­ma­sı­nın hiç­bir sı­kın­tı­sı­nın ol­ma­dı­ğı­nı gör­dük. İnşal­lah daha sonra oy­na­na­cak der­bi­le­re de örnek ola­cak­tır.

BAKAN ÇAĞATAY KILIÇ BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİNİ İZLEDİ
banner195

Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Akif Ça­ğa­tay Kılıç, Spor Toto Süper Lig'in 5. haf­ta­sın­da İstan­bul'da oy­na­nan Be­şik­taş - Ga­la­ta­sa­ray der­bi­si­ni iz­le­di. Bakan Ça­ğa­tay Kılıç, "Güzel bir kar­şı­laş­ma oldu. En önem­li­si iki takım se­yir­ci­le­ri­nin bir arada ol­ma­sı­nın hiç­bir sı­kın­tı­sı­nın ol­ma­dı­ğı­nı gör­dük. İnşal­lah daha sonra oy­na­na­cak der­bi­le­re de örnek ola­cak­tır. Tüm ta­raf­tar­la­rı­mı­za gös­ter­miş ol­duk­la­rı sport­men­lik­ten do­la­yı te­şek­kür edi­yo­rum. Ku­lüp­le­re bu nok­ta­da­ki ön ayak ol­ma­la­rın­dan, bir­lik ol­ma­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür edi­yo­ruz." dedi.Spor Toto Süper Ligde se­zo­nun ilk der­bi­si Be­şik­taş ile Ga­la­ta­sa­ray ara­sın­da oy­nan­dı. Vo­da­fo­ne Arena'da oy­na­nan maç 2-2 be­ra­be­re sona erdi. Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Akif Ça­ğa­tay Kılıç, mü­ca­de­le­yi 11. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Meh­met Mü­ez­zi­noğ­lu, Be­şik­taş Ku­lü­bü Baş­ka­nı Fik­ret Orman ve Ga­la­ta­sa­ray Ku­lü­bü Baş­ka­nı Dur­sun Özbek ile bir­lik­te tri­bün­den iz­le­di. İstan­bul İl Spor Gü­ven­lik Ku­ru­lu­nun yap­tı­ğı top­lan­tı so­nu­cun­da, der­bi­de yak­la­şık 5 yıl sonra dep­las­man ta­kı­mı ta­raf­ta­rı stat­ta yer aldı. 41 bin 903 kişi ka­pa­si­te­li Vo­da­fo­ne Arena'da yak­la­şık 2 bin Ga­la­ta­sa­ray ta­raf­ta­rı ken­di­le­ri­ne ay­rı­lan kale ar­ka­sı tri­bün­de ta­kım­la­rı­nı des­tek­le­di. Kar­şı­laş­ma­yı 15 Tem­muz Darbe Gi­ri­şi­min­de Şehit olan­la­rın ya­kın­la­rı ile Ga­zi­le­ri­miz de iz­le­di.


Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Akif Ça­ğa­tay Kılıç, der­bi­nin ar­dın­dan basın men­sup­la­rı­nın so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­dı. Bakan Ça­ğa­tay Kılıç, iki takım ara­sın­da güzel bir kar­şı­laş­ma oy­nan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, "En önem­li­si iki takım se­yir­ci­le­ri­nin bir arada ol­ma­sı­nın hiç­bir sı­kın­tı­sı­nın ol­ma­dı­ğı­nı gör­dük. İnşal­lah daha sonra oy­na­na­cak der­bi­le­re de örnek ola­cak­tır. Tüm ta­raf­tar­la­rı­mı­za bu­ra­da gös­ter­miş ol­duk­la­rı sport­men­lik­ten do­la­yı te­şek­kür edi­yo­rum. Ku­lüp­le­re bu nok­ta­da­ki ön ayak ol­ma­la­rın­dan, bir­lik ol­ma­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür edi­yo­ruz. İnşal­lah önü­müz­de­ki dö­nem­de daha güzel şe­kil­de bunu sür­dü­re­ce­ğiz." dedi. 

-"Ger­çek­ten bu bir­lik­te­lik ru­hu­na ih­ti­ya­cı­mız var"

Bu maç­ta­ki at­mos­fe­rin tüm sezon bo­yun­ca ya­şan­ma­sı di­le­ğin­de bu­lu­nan Bakan Ça­ğa­tay Kılıç, "Be­şik­taş Ku­lü­bü Baş­ka­nı Fik­ret Orman ve Ga­la­ta­sa­ray Ku­lü­bü Baş­ka­nı Dur­sun Özbek ile yan­ya­na maçı sey­ret­tik. 11. Cum­hur­baş­ka­nı­mız Ab­dul­lah Gül, Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı­mız Meh­met Mü­ez­zi­noğ­lu da maç­tay­dı­lar. İnşal­lah bu tüm lig sü­re­sin­ce örnek olur. Güzel bir at­mos­fer­de geçti. Bunun böyle ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Sa­ha­da da fut­bol­cu­la­rı­mız zaman zaman çok he­ye­can­lı iyi bir mü­ca­de­le or­ta­ya koy­du­lar. İyi ni­yet­li­ler­di. Tabi ara ara ger­gin­lik­ler olu­yor ama genel an­lam­da bak­tı­ğı­mız­da sakin ama mü­ca­de­le­ci, çe­kiş­me­li bir maç oldu. İnşal­lah bun­dan son­ra­sı için de iyi bir örnek olur. İnşal­lah bu sezon hep böyle devam edecek. Ger­çek­ten bu bir­lik­te­lik ru­hu­na ih­ti­ya­cı­mız var. Tek­rar ta­raf­tar­la­ra te­şek­kür edi­yo­rum." diye ko­nuş­tu. Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2016, 00:56
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174