MANDALAR MUTLU ÇİFTÇİLER UMUTLU PROJE TEKNİK GEZİSİ YAPILDI

Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık Ba­kan­lı­ğı’nca 2012 yı­lın­dan iti­ba­ren uy­gu­la­ma­ya baş­la­nan, Ta­rım­sal Ye­ni­lik­le­rin Yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı ve Araş­tır­ma-Ya­yım-Çift­çi ba­ğı­nın güç­len­di­ril­me­si ama­cı­na yö­ne­lik pro­je­ler ba­şa­rıy­la uy­gu­lan­mak­ta­dır.

MANDALAR MUTLU ÇİFTÇİLER UMUTLU PROJE TEKNİK GEZİSİ YAPILDI
banner195

 Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık Ba­kan­lı­ğı’nca 2012 yı­lın­dan iti­ba­ren uy­gu­la­ma­ya baş­la­nan, Ta­rım­sal Ye­ni­lik­le­rin Yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı ve Araş­tır­ma-Ya­yım-Çift­çi ba­ğı­nın güç­len­di­ril­me­si ama­cı­na yö­ne­lik pro­je­ler ba­şa­rıy­la uy­gu­lan­mak­ta­dır.


Bu kap­sam­da, İl Mü­dür­lü­ğü­müz­ce tek­lif edi­lip, Ba­kan­lı­ğı­mız­ca onay­lan­mak su­re­tiy­le, Eği­tim Yayım ve Ya­yın­lar Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’nın kat­kı­la­rıy­la 2016 yı­lın­da uy­gu­la­ma­ya ko­nu­lan “Man­da­lar Mutlu Çift­çi­ler Umut­lu Pro­je­si” kap­sa­mın­da ili­miz­de­ki Bafra, Ya­ka­kent, Ala­çam, 19 Mayıs, Terme, Çar­şam­ba, Ve­zir­köp­rü, Havza ve Ladik il­çe­le­rin­de Da­mız­lık Manda Ye­tiş­ti­ri­ci­ler Bir­li­ği’ne üye önder çift­çi­ler­le ve pro­je­de görev alan 19’u tek­nik per­so­nel olmak üzere top­lam 85 kişi ile 20.09.2016-23.09.2016 ta­rih­le­ri arası Düzce ilin­de bu­lu­nan Taç Tarım, Ko­ca­eli ili Kan­dı­ra il­çe­sin­de bu­lu­nan Buffa Man­da­cı­lık İşlet­me­si, Afyon ilin­de bu­lu­nan Taz­lar Tarım, Korel Tarım ile Afyon Ko­ca­te­pe Üni­ver­si­te­si Ve­te­ri­ner Fa­kül­te­si Eği­tim Araş­tır­ma ve Uy­gu­la­ma Çift­li­ği’ne tek­nik gezi dü­zen­len­miş­tir. 

Tek­nik ge­zi­ye ka­tı­lan Sam­sun İli Da­mız­lık Manda Ye­tiş­ti­ri­ci­ler Bir­li­ği Baş­ka­nı İsmail METİN: “Çift­çi­le­ri­miz örnek iş­let­me­le­ri ge­ze­rek manda ba­rı­nak­la­rı, süt üre­ti­mi­nin art­tı­rıl­ma­sı, et ve sü­tü­nün de­ğer­len­di­ril­me­si ve pa­zar­lan­ma­sı, bes­len­me­si gibi bir çok ko­nu­da bilgi ve görgü sa­hi­bi ol­muş­lar­dır. Ba­kan­lı­ğı­mı­zın bize sağ­la­dı­ğı bu fır­sa­ta ve emeği ge­çen­le­re çok te­şek­kür ede­riz.” dedi. 

Ya­pı­lan tek­nik gezi so­nu­cu­nu de­ğer­len­di­ren Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık İl Müdür Ve­ki­li Nail KIR­MA­CI: “Sam­sun ilin­de manda ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­nin ge­liş­ti­ril­me­si, manda süt üre­ti­mi­nin ka­li­te ve kan­ti­te ola­rak art­tı­rıl­ma­sı, manda ürün­le­ri­nin eko­no­mik katma de­ğer­le­ri­nin yük­sel­til­me­si ve bu ürün­le­rin bir marka ha­li­ne ge­ti­ri­le­rek ülke eko­no­mi­si açı­sın­dan sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la, Man­da­lar Mutlu Çift­çi­ler Umut­lu pro­je­si­ni çok önem­se­mek­te­yim. Gezi so­nu­cun­da çift­çi­le­ri­miz manda ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği ko­nu­sun­da ye­ter­li bil­gi­ye eriş­miş olup, pro­je­nin he­def­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ili­miz man­da­cı­lı­ğı­na büyük kat­kı­lar sağ­la­ya­ca­ğı ka­nı­sın­da­yım.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2016, 10:31
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174