Eko Turizm Çalıştayı Sona Erdi

Sinop Üniversitesi Rek­törü Prof. Dr. Nihat DAL­GIN’ın ön­cü­lü­ğün­de, Sinop Üni­ver­si­te­si Tu­rizm ve Otel­ci­lik Yük­se­ko­ku­lu ile Ana­to­lia Tu­rizm Araş­tır­ma­la­rı Der­gi­si ta­ra­fın­dan Sinop ve böl­ge­nin tu­rizm çe­şit­li­li­ği­nin ge­liş­ti­ril­me­si ve eko-tu­rizm bi­lin­ci­nin oluş­tu­rul­ma­sı ama­cıy­la dü­zen­le­nen “Örgün ve Yay­gın Eği­tim­de Eko-Tu­rizm Bi­lin­ci­nin Ge­liş­ti­ril­me­si” ko­nu­lu ça­lış­tay ya­yım­la­nan bil­di­riy­le sona erdi.

Eko Turizm Çalıştayı Sona Erdi
banner195

 Sinop Üniversitesi Rek­törü Prof. Dr. Nihat DAL­GIN’ın ön­cü­lü­ğün­de, Sinop Üni­ver­si­te­si Tu­rizm ve Otel­ci­lik Yük­se­ko­ku­lu ile Ana­to­lia Tu­rizm Araş­tır­ma­la­rı Der­gi­si ta­ra­fın­dan Sinop ve böl­ge­nin tu­rizm çe­şit­li­li­ği­nin ge­liş­ti­ril­me­si ve eko-tu­rizm bi­lin­ci­nin oluş­tu­rul­ma­sı ama­cıy­la dü­zen­le­nen “Örgün ve Yay­gın Eği­tim­de Eko-Tu­rizm Bi­lin­ci­nin Ge­liş­ti­ril­me­si” ko­nu­lu ça­lış­tay ya­yım­la­nan bil­di­riy­le sona erdi.

22-25 Eylül 2016 ta­rih­le­ri ara­sın­da Sinop Üni­ver­si­te­si Ahmet Muhip Dı­ra­nas Uy­gu­la­ma Otel’inde dü­zen­le­nen ça­lış­tay­da; üni­ver­si­te ve tu­rizm sek­tö­rün­de ala­nın­da yet­kin ka­tı­lım­cı­lar, Yrd. Doç. Dr. İrfan Mı­sır­lı’nın mo­de­ra­tör­lü­ğün­de çe­şit­li otu­rum­lar­la böl­ge­nin eko tu­rizm ala­nın­da po­tan­si­ye­li­nin or­ta­ya çı­kar­tıl­ma­sı ve yerel hal­kın bi­linç­len­di­ril­me­si gibi pek çok ko­nu­yu ma­sa­ya ya­tır­dı­lar.

Sinop Eko-tu­rizm İçin El­ve­riş­li Bir Şehir
Üni­ver­si­te ön­cü­lü­ğün­de dü­zen­le­nen “Örgün ve Yay­gın Eği­tim­de Eko-Tu­rizm Bi­lin­ci­nin Ge­liş­ti­ril­me­si” ça­lış­ta­yın­da Sinop’un bir­çok ta­ri­hi ve doğal gü­zel­lik­le­ri­ni ye­rin­de in­ce­le­yen sek­tör iş­let­me­ci­le­ri ve aka­de­mis­yen­ler, Sinop’un eko tu­rizm için çok el­ve­riş­li bir il ol­du­ğu­nu ve hala bakir olan bu böl­ge­nin eko tu­rizm şart­la­rı­na göre ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­lar­dı­lar.

Ça­lış­tay Bek­taş Ağa Ge­zi­si ve Fidan Di­ki­mi İle Son Erdi
22 Eylül 2016 Per­şem­be günü açı­lı­şı ya­pı­lan ça­lış­tay, 25 Eylül 2016 Pazar günü dü­zen­le­nen kah­val­tı prog­ra­mıy­la sona erdi.
Sinop Park­Yıl­dız te­sis­le­rin­de ger­çek­leş­ti­ri­len final kah­val­tı­sı­na; Sinop Mil­let­ve­ki­li Nazım MAVİŞ, Ak Parti Sinop İl Baş­ka­nı Ali ÇÖPÇÜ, Ak Parti Sinop Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Fatih ÖZÇELİK, Orman İşlet­me Mü­dü­rü Hakan ORHAN, Ana­to­lia Tu­rizm Araş­tır­ma­la­rı Der­gi­si Yayın Edi­tö­rü Prof. Dr. Nazmi KOZAK, Sinop Park­Yıl­dız te­sis­le­ri sa­hi­bi Ayşe Ser­pil YIL­DIZ, Sinop Üni­ver­si­te­si Ahmet Muhip Dı­ra­nas Uy­gu­la­ma Oteli ve Tu­rizm ve Otel İşlet­me­ci­li­ği Yük­se­ko­ku­lu Mü­di­re­si Yrd. Doç. Dr. Özlem SÜ­RÜ­CÜ ve ça­lış­tay üyesi da­vet­li­ler ka­tıl­dı­lar.

Kah­val­tı es­na­sın­da ka­tı­lım­cı­lar, ça­lış­tay es­na­sın­da çe­ki­len gö­rün­tü­le­rin yer al­dı­ğı video gös­te­ri­mi­ni hep bir­lik­te sey­ret­ti­ler.

Ar­dın­dan Sinop’un doğal gü­zel­lik­le­rin­den biri olan Bek­taş ağa gö­le­din­de ge­zin­ti­ye çıkan ka­tı­lım­cı­lar, ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­ti­re­rek man­za­ra­nın ta­dı­nı çı­kart­tı­lar.

Daha sonra Sinop Mil­let­ve­ki­li Nazım MAVİŞ ve Ak Parti İl Baş­ka­nı Ali ÇÖPÇÜ, Rek­tör Prof. Dr. Nihat DAL­GIN adına, ça­lış­ta­ya sağ­la­dık­la­rı kat­kı­lar anı­sı­na Ana­to­lia Tu­rizm Araş­tır­ma­la­rı Der­gi­si Yayın Edi­tö­rü Prof. Dr. Nazmi KOZAK’a, Mo­de­ra­tör Yrd. Doç. Dr. İrfan Mı­sır­lı’ya, Sinop Park­Yıl­dız te­sis­le­ri sa­hi­bi Ayşe Ser­pil YIL­DIZ’a ve Sinop Üni­ver­si­te­si Ahmet Muhip Dı­ra­nas Uy­gu­la­ma Oteli ve Tu­rizm ve Otel İşlet­me­ci­li­ği Yük­se­ko­ku­lu Mü­di­re­si Yrd. Doç. Dr. Özlem SÜ­RÜ­CÜ’ye pla­ket ve gül tak­di­min­de bu­lun­du­lar.
Et­kin­lik, “Örgün ve Yay­gın Eği­tim­de Eko-Tu­rizm Bi­lin­ci­nin Ge­liş­ti­ril­me­si” ça­lış­ta­yı anı­sı­na fidan di­ki­mi ve çe­ki­len ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı ile sona erdi.
Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2016, 22:12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174