ÇİĞDEM KARAASLAN PARİS'TE

AK Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Çiğ­dem Ka­ra­as­lan, Fran­sa'nın baş­ken­ti Paris'te dü­zen­le­nen Eko­no­mik İşbir­li­ği ve Kal­kın­ma Teş­ki­la­tı (OECD) Çevre Ba­kan­la­rı Top­lan­tı­sı’na ka­tıl­dı.

ÇİĞDEM KARAASLAN PARİS'TE
banner195

 AK Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Çiğ­dem Ka­ra­as­lan, Fran­sa'nın baş­ken­ti Paris'te dü­zen­le­nen Eko­no­mik İşbir­li­ği ve Kal­kın­ma Teş­ki­la­tı (OECD) Çevre Ba­kan­la­rı Top­lan­tı­sı’na ka­tıl­dı.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kül­tür­den So­rum­lu Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı v Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Çiğ­dem Ka­ra­as­lan, Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Meh­met Öz­ha­se­ki ve AK Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Öznur Çalık ile bir­lik­te 35 ül­ke­nin çevre ba­kan­la­rı­nın ka­tıl­dı­ğı Eko­no­mik İşbir­li­ği ve Kal­kın­ma Teş­ki­la­tı (OECD) Çevre Ba­kan­la­rı Top­lan­tı­sı’na ka­tıl­dı.

28-29 Eylül ta­rih­le­rin­de ger­çek­le­şecek olan top­lan­tı­lar­da 'İklim De­ği­şik­li­ği Bağ­la­mın­da Ge­le­cek­te­ki Önem­li Zor­luk­lar, Kay­nak Ve­rim­li­li­ği ve Dön­gü­sel Eko­no­mi­ye Geçiş’ baş­lık­la­rı ma­sa­ya ya­tı­rı­la­cak. Yeni Ze­lan­da Çevre Ba­ka­nı Nick Smith’in baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan top­lan­tı­da ay­rı­ca, ulaş­tır­ma­dan kay­nak­la­nan hava kir­li­li­ği, su, azot ve bi­yo­lo­jik çe­şit­li­lik gibi ko­nu­la­rın da gö­rü­şül­me­si bek­le­ni­yor.

Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Meh­met Öz­ha­se­ki baş­kan­lı­ğın­da­ki Türk he­ye­ti, ikili gö­rüş­me­ler ger­çek­leş­ti­recek. İkili gö­rüş­me­ler­de, 2020 son­ra­sı iklim re­ji­mi­nin esas­la­rı­nı be­lir­le­yen Paris An­laş­ma­sı ve iklim mü­za­ke­re­le­rin­den Tür­ki­ye’nin bek­len­ti­le­ri­ni ka­tı­lım­cı ba­kan­lar­la pay­la­şı­la­cak.
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2016, 20:03
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174