BÖLGENİN BAŞARILI İŞ KADINI VE BAŞARILI GİRİŞİMCİ KADINI ÖDÜLÜ BAFRA’DA

Ka­dı­nın iş­gü­cü­ne ka­tı­lı­mı, sos­yal ve top­lum­sal sta­tü­sü­nün yük­sel­til­me­si, kadın gi­ri­şim­ci­li­ği­nin ge­liş­ti­ril­me­si ve İş dün­ya­sın­da kadı n ko­nu­su­na odak­la­nan ça­lış­ma­la­rıy­la da bi­li­nen Türk Gi­ri­şim ve İş Dün­ya­sı Kon­fe­de­ras­yo­nu (TÜR­KON­FED), 2015 yı­lı­nın Ara­lık ayın­da baş­lat­tı­ğı “Ka­dı­nın Çok Yönlü Güç­len­di­ril­me­si Pro­je­si” top­lan­tı­la­rı­na Sam­sun’da devam Etti.

BÖLGENİN BAŞARILI İŞ KADINI VE BAŞARILI  GİRİŞİMCİ KADINI ÖDÜLÜ BAFRA’DA
banner195

 Ka­dı­nın iş­gü­cü­ne ka­tı­lı­mı, sos­yal ve top­lum­sal sta­tü­sü­nün yük­sel­til­me­si, kadın gi­ri­şim­ci­li­ği­nin ge­liş­ti­ril­me­si ve İş dün­ya­sın­da kadı n ko­nu­su­na odak­la­nan ça­lış­ma­la­rıy­la da bi­li­nen Türk Gi­ri­şim ve İş Dün­ya­sı Kon­fe­de­ras­yo­nu (TÜR­KON­FED), 2015 yı­lı­nın Ara­lık ayın­da baş­lat­tı­ğı “Ka­dı­nın Çok Yönlü Güç­len­di­ril­me­si Pro­je­si” top­lan­tı­la­rı­na Sam­sun’da devam Etti.

TÜR­KON­FED, ORKASİFED ve SAMİKAD, Sam­sun Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sanat Mer­ke­zi'nde 'Ka­dı­nın Çok Yönlü Güç­len­di­ril­me­si Pro­je­si' Sam­sun pa­ne­li ger­çek­leş­tir­di.

Mec­lis Baş­ka­nı­mız ve AY­DI­NER Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Nur AY­DI­NER MERAL Böl­ge­nin en Ba­şa­rı­lı İş Ka­dı­nı Ödü­lü­ne layık gö­rül­dü. Nur AY­DI­NER MERAL aynı za­man­da ka­tı­lım­cı­la­ra iş ha­ya­tın­da ya­şa­dık­la­rı de­ne­yim­le­ri­ni de ak­tar­dı.

Böl­ge­nin Ba­şa­rı­lı Gi­ri­şim­ci Ka­dı­nı Ödü­lü­ne ise Oda­mız Üyesi Ne­za­hat ŞAHİN layık gö­rüş­müş­tür. Ne­za­hat ŞAHİN İş ha­ya­tın­da ya­şa­dı­ğı tec­rü­be­ler­den bah­set­ti.

Pa­ne­le, AK Parti Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Ahmet De­mir­can, AK Parti Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Av.​Orhan Kır­ca­lı, Sam­sun Vali Yar­dım­cı­sı Hakan Ku­ba­lı, Bafra Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Gök­sel Başar, TÜR­KON­FED Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Tar­kan Ka­do­oğ­lu, TÜR­KON­FED İş Dün­ya­sın­da Kadın Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Prof. Dr. Ya­se­min Açık, ORKASİFED Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Emin Bahri Uğur­lu, SAMİKAD Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mü­nev­ver Uğur­lu, OKA Genel Sek­re­te­ri Mev­lüt Özen, kamu kurum ku­ru­luş­la­rın yet­ki­li­le­ri, STK üye­le­ri ve da­vet­li­ler ka­tıl­dı.
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2016, 19:44
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174