Hasan Basri Kurt Medikal Sanayi Kümelenme Derneğini ziyaret etti.

Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si­nin açıl­ma­sın­dan hemen önce Sam­sun’daki te­mas­la­rı­nı sür­dü­ren Ak Parti Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Hasan Basri Kurt Me­di­kal Sa­na­yi Kü­me­len­me Der­ne­ği­ni (MEDİKÜM) zi­ya­ret etti. MEDİKÜM Baş­ka­nı Dr. Ahmet Ay­de­mir ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri­nin hazır bu­lun­du­ğu gö­rüş­me­de Mil­let­ve­ki­li Hasan Basri Kurt, “MEDİKÜM Sam­sun’un ge­le­ce­ğin­de­ki baş ak­tör­ler­den biri ola­cak­tır. İsti­şa­ri gö­rüş­me­le­ri belli pe­ri­yot­lar­da sür­dür­me­ye devam ede­ce­ğiz” dedi.

Hasan Basri Kurt Medikal Sanayi Kümelenme Derneğini ziyaret etti.
banner195

 Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si­nin açıl­ma­sın­dan hemen önce Sam­sun’daki te­mas­la­rı­nı sür­dü­ren Ak Parti Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Hasan Basri Kurt Me­di­kal Sa­na­yi Kü­me­len­me Der­ne­ği­ni (MEDİKÜM) zi­ya­ret etti. MEDİKÜM Baş­ka­nı Dr. Ahmet Ay­de­mir ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri­nin hazır bu­lun­du­ğu gö­rüş­me­de Mil­let­ve­ki­li Hasan Basri Kurt, “MEDİKÜM Sam­sun’un ge­le­ce­ğin­de­ki baş ak­tör­ler­den biri ola­cak­tır. İsti­şa­ri gö­rüş­me­le­ri belli pe­ri­yot­lar­da sür­dür­me­ye devam ede­ce­ğiz” dedi.

Katma de­ğe­ri yük­sek sek­tör­le­re des­tek ve­ril­me­si­nin Sam­sun ve ül­ke­miz için ha­ya­ti öneme sahip ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Mil­let­ve­ki­li Hasan Basri Kurt, “Ülke eko­no­mi­si­ne, üre­ti­me, ih­ra­ca­ta katkı sağ­la­ya­cak katma değer üre­ten kü­me­len­me­ler yerel eko­no­mi­le­rin can­lan­ma­sı adına da büyük önem arz et­mek­te­dir. MEDİKÜM bu kü­me­len­me­le­rin ba­şın­da gel­mek­te­dir. Bu­gü­ne kadar belli bir me­sa­fe kat etmiş ol­mak­la bir­lik­te iler­le­yen za­man­da çok daha büyük bir sek­tör ola­cak­tır. An­ka­ra ve hü­kü­met nez­din­de atıl­ma­sı ge­re­ken adım­la­rı da mil­let­ve­kil­le­ri ola­rak at­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Baş­ba­ka­nı­mız Sayın Bi­na­li Yıl­dı­rım’ın da­nış­man­la­rıy­la da MEDİKÜM’ü gö­rüş­tü­re­ce­ğiz, so­run­la­rı­na çözüm bu­la­ca­ğız.” Dedi.

MEDİKÜM Baş­ka­nı Dr. Ahmet Ay­de­mir Ak Parti Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Hasan Basri Kurt’a zi­ya­re­tin­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­re­rek, ilgi ve ça­ba­la­rın­dan do­la­yı şük­ran­la­rı­nı sundu.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2016, 19:49
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174