Samsun ile Polonya arası ticari köprü kuruluyor

Sam­sun Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yusuf Ziya Yıl­maz, “Sam­sun me­di­kal sa­na­yi­de Tür­ki­ye’nin en ge­liş­miş şeh­ri­dir” dedi.

Samsun ile Polonya arası ticari köprü kuruluyor
banner195

 Sam­sun Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yusuf Ziya Yıl­maz, “Sam­sun me­di­kal sa­na­yi­de Tür­ki­ye’nin en ge­liş­miş şeh­ri­dir” dedi.

Sam­sun Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yusuf Ziya Yıl­maz’ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret eden Po­lon­ya An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­li­ği Ti­ca­ret Müs­te­şa­rı Kon­rad Zab­loc­ki, Sam­sun ile Po­lon­ya ara­sın­da ti­ca­ri iliş­ki­le­rin art­tı­rıl­ma­sı­nı he­def­le­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. SAM­SUN MEDİKAL SANAYİDE BİRİNCİ Zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­ren Sam­sun Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yusuf Ziya Yıl­maz, “İki ülke ara­sın­da ti­ca­ri fa­ali­yet­le­rin ge­liş­me­si biz­le­ri faz­la­sıy­la mem­nun ede­cek­tir. Sam­sun’dan ih­ra­cat ya­pa­bi­le­ce­ği­niz bir­çok ürün var. Sam­sun’umuz me­di­kal sa­na­yi ba­kı­mın­dan Tür­ki­ye’nin en ge­liş­miş şeh­ri­dir. Me­di­kal mal­ze­me­ler, gübre, bakır, çelik üre­ti­mi yapan büyük fir­ma­la­rız mev­cut. Bu­ra­lar­la ile­ti­şi­me geç­me­niz nok­ta­sın­da her türlü yar­dı­mı sağ­la­ya­ca­ğım. Ken­ti­miz­den ya­pı­lan ih­ra­cat­la­rın önünü açmak için ne ge­re­ki­yor­sa ya­pa­rız. Bu nok­ta­da hiç şüp­he­niz ol­ma­sın. Ya­pı­la­cak ortak ça­lış­ma­lar so­nu­cu iki ül­ke­nin de eko­no­mik kal­kın­ma­sın­da önem­li adım­lar atı­la­cak­tır” diye ko­nuş­tu. Sam­sun’da üre­tim yapan fir­ma­la­rın son yıl­lar­da ulus­la­ra­ra­sı önem­li iş­le­re imza at­tı­ğı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­yen Yıl­maz ko­nuş­ma­sı­nı şu söz­ler­le sür­dür­dü; “Sam­sun ih­ra­cat için önem­li bir nok­ta­da yer alı­yor. Kara, hava, deniz ve de­mir­yo­lu ula­şı­mı im­ka­nı­na sahip na­di­de şe­hir­ler­den bi­ri­si. Üre­ti­len ürü­nün ihraç edil­me­si diğer il­le­ri­mi­ze göre daha kolay olu­yor. Ula­şım avan­ta­jı­nı de­ğer­len­di­ren yerli fir­ma­la­rı­mız üret­tik­le­ri ürün­le­ri dün­ya­nın bir­çok ül­ke­si­ne ihraç ede­rek ülke eko­no­mi­si­nin kal­kın­ma­sın­da önem­li rol oy­nu­yor. Po­lon­ya’da ek­sik­li­ği­ni duy­du­ğu­nuz ürün­le­rin mut­la­ka Sam­sun’da üre­ti­mi­ni yapan bir mu­hat­ta­bı var­dır. Bu fir­ma­la­rı zi­ya­ret ede­rek iki ülke ara­sın­da ne tür ti­ca­ri fa­ali­yet­ler ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni tes­pit ede­bi­lir­si­niz. Po­lon­ya’nın Türk ürün­le­riy­le ta­nış­ma­sı için gös­ter­di­ği­niz ça­ba­lar biz­le­ri mutlu etti. Ben bu du­yar­lı tu­tu­mu­nuz ve zi­ya­re­ti­niz için siz­le­re te­şek­kür edi­yo­rum.
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2016, 20:11
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174