Lise Öğrencileri Meslekleri Tanıyor

On­do­kuz Mayıs Üni­ver­si­te­si (OMÜ) Eği­tim Fa­kül­te­si ön­cü­lü­ğün­de dü­zen­le­nen “Ger­çek Yaşam Uy­gu­la­ma­la­rı ile Bi­li­min Renk­li Dün­ya­sı” adlı pro­je­nin ilk et­kin­li­ği ger­çek­leş­ti­ril­di.

Lise Öğrencileri Meslekleri Tanıyor
banner195

 On­do­kuz Mayıs Üni­ver­si­te­si (OMÜ) Eği­tim Fa­kül­te­si ön­cü­lü­ğün­de dü­zen­le­nen “Ger­çek Yaşam Uy­gu­la­ma­la­rı ile Bi­li­min Renk­li Dün­ya­sı” adlı pro­je­nin ilk et­kin­li­ği ger­çek­leş­ti­ril­di.

TÜBİTAK ta­ra­fın­dan 4004 Doğa Eği­ti­mi ve Bilim Okul­la­rı pro­je­le­ri ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen ve proje yü­rü­tü­cü­lü­ğü­nü Eği­tim Fa­kül­te­si Fizik Eği­ti­mi Ana Bilim Dalı öğ­re­tim üyesi olan Doç. Dr. Güner Tural’ın yap­tı­ğı et­kin­lik 24 Eylül Cu­mar­te­si günü ya­pıl­dı.

Sam­sun ili­nin fark­lı il­çe­le­rin­de öğ­re­nim gören 30 lise öğ­ren­ci­si­nin ka­tı­lı­mı ile yü­rü­tü­len proje kap­sa­mın­da beş hafta sü­recek uy­gu­la­ma­lar­da gerek alan ge­rek­se mes­lek se­çim­le­rin­de zihin kar­ma­şa­sı ya­şa­yan lise öğ­ren­ci­le­ri­ne ışık tut­mak amaç­la­nı­yor. Di­sip­lin­ler arası olan pro­je­nin eki­bi­ni On­do­kuz Mayıs Üni­ver­si­te­si’nin Eği­tim Fa­kül­te­si, Ve­te­ri­ner Fa­kül­te­si, Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si ve Zi­ra­at Fa­kül­te­si’nde görev yapan öğ­re­tim üye­le­ri, ala­nın­da uzman eğit­men ve reh­ber­ler oluş­tu­ru­yor.

Et­kin­lik kap­sa­mın­da ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da lise öğ­ren­ci­le­ri­nin bir­bi­rin­den fark­lı bir­çok di­sip­lin ala­nı­nı ger­çek ya­şam­da ya­şa­ya­rak, uy­gu­la­ya­rak gör­me­le­ri ve bu bilim dal­la­rı ile il­gi­li mes­lek­le­re iliş­kin far­kın­da­lık oluş­tur­ma­la­rı he­def­le­ni­yor.

Beş hafta bo­yun­ca sü­recek uy­gu­la­ma­lar 23 Ekim Pazar günü ger­çek­leş­ti­ri­lecek proje ka­pa­nış tö­re­ni ile sona erecek.
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2016, 19:58
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174