Samsun'da "Tıbbi Cihazlar Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılacak

Sam­sun Va­li­si İbra­him Şahin, Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Mes­le­ki ve Tek­nik Eği­tim Genel Mü­dü­rü Osman Nuri Gülay'ı ma­ka­mın­da kabul etti.

Samsun'da
banner195

 Sam­sun Va­li­si İbra­him Şahin, Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Mes­le­ki ve Tek­nik Eği­tim Genel Mü­dü­rü Osman Nuri Gülay'ı ma­ka­mın­da kabul etti.

Şahin, zi­ya­ret­te Gülay'a kent­te­ki mes­le­ki ve tek­nik eği­ti­min du­ru­mu hak­kın­da bil­gi­ler verdi.

Zi­ya­re­tin ar­dın­dan mes­le­ki ve tek­nik eği­ti­min ge­liş­ti­ril­me­si kap­sa­mın­da Sam­sun Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Bölge Mü­dür­lü­ğün­de Tür­ki­ye de bir ilk ola­cak Tıbbi Cihaz Tek­no­lo­ji­le­ri Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si için bir plan­la­ma top­lan­tı­sı dü­zen­len­di.

Top­lan­tı son­ra­sın­da heyet kent­te­ki me­di­kal sa­na­yi­nin önde gelen bazı fir­ma­la­rı ge­zil­di, açıl­ma­sı plan­la­nan lise için sek­tör tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la bazı okul bi­na­la­rı in­ce­len­di. Üre­ti­len tıbbi ve me­di­kal alet­ler ye­rin­de in­ce­le­ne­rek açı­la­cak olan mes­lek li­se­si ile iş­bir­li­ği alan­la­rı gö­rü­şül­dü. Daha sonra heyet Ata­kum Mes­le­ki ve Tek­nik Eği­tim Ana­do­lu Li­se­si­ni ve in­şa­atı devam eden Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si­ni gezdi.

Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Mes­le­ki ve Tek­nik Eği­tim Genel Mü­dü­rü Gülay'ın kent­te­ki prog­ram­la­rı­na, Mes­le­ki ve Tek­nik Eği­tim Genel Mü­dür­lü­ğü Öğ­ren­ci İşleri ve Sos­yal Et­kin­lik­ler Daire Baş­ka­nı Er­tuğ­rul Geç­gil, İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Coş­kun Esen, Sam­sun Me­di­kal Sa­na­yi Kü­me­len­me Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ahmet Ay­de­mir ve bazı sek­tör tem­sil­ci­le­ri eşlik etti.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2016, 20:31
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174