Samsun'da Romanlara toplu nikah

Sam­sun Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­sin­ce dü­zen­le­nen 9. Ge­le­nek­sel Toplu Nikah Şö­le­ni'nde 43 roman çif­tin ni­ka­hı kı­yıl­dı.

Samsun'da Romanlara toplu nikah
banner195

 Sam­sun Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­sin­ce dü­zen­le­nen 9. Ge­le­nek­sel Toplu Nikah Şö­le­ni'nde 43 roman çif­tin ni­ka­hı kı­yıl­dı.

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ana­kent Sos­yal Te­sis­le­rin­de dü­zen­le­nen et­kin­lik­te gelin ve da­mat­lar müzik eş­li­ğin­de alana geldi.

Şö­le­nin açı­lı­şın­da ko­nu­şan Sam­sun Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yusuf Ziya Yıl­maz, Ro­man­lar erken ev­len­dik­le­ri için böyle bir hiz­met ver­dik­le­ri­ni söy­le­di.

Ro­man­la­rın çe­şit­li ne­den­ler­den do­la­yı nikah kı­ya­ma­dık­la­rı­nı be­lir­ten Yıl­maz, "Küçük yaşta ev­len­dik­le­ri için nikah kıyma iş­le­mi ya­pı­la­mı­yor. Do­la­yı­sıy­la ev­len­dik­ten sonra zaman ve imkan bu­la­mı­yor­lar. Nikah kıy­ma­dık­la­rı için de çe­şit­li hiz­met­ler­den fay­da­la­na­mı­yor­lar. Biz de bu kar­deş­le­ri­mi­zin ço­cuk­la­rı­nın okul ve sağ­lık iş­lem­le­rin­de prob­lem ya­şan­ma­ma­sı için ni­kah­la­rı­nı kı­yı­yo­ruz. Yıl­lar­dır bu iş­le­mi ya­pı­yo­ruz." dedi.

Sam­sun Va­li­si İbra­him Şahin ise Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın "3 çocuk" is­te­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, "Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız ev­li­lik cüz­da­nı­nı ve­rir­ken '3 çocuk' mec­bu­ri­ye­ti­ni ge­ti­ri­yor ama Ro­man­lar nikah cüz­da­nı­nı al­ma­dan 3'ü ta­mam­la­ma­ya gay­ret gös­te­ri­yor­lar. Bunun için de kut­lu­yo­rum şim­di­den, Allah ha­yır­lı uğur­lu etsin di­yo­rum." diye ko­nuş­tu.

Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan Baş­kan Yıl­maz, işit­me en­gel­li çift Ta­hir-Es­ma İnater ile Ali­can-Gül­nur Yiğit çif­ti­nin ni­kah­la­rı­nı kıydı.

Çift­le­rin nikah şa­hit­li­ği­ni ise Vali Şahin, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Pi­ya­de Albay Sedat Bulut, On­do­kuz Mayıs Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Sait Bil­giç, Sam­sun Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ahmet Yavuz, Sam­sun Ad­li­ye­si Ada­let Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Hakim Kemal Alver, Kavak Be­le­di­ye Baş­ka­nı İbra­him Sa­rı­ca­oğ­lu, Sa­lı­pa­za­rı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Halil Akgül, Sam­sun Baro Baş­ka­nı Ke­ra­mi Gür­büz, Sam­sun Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği Baş­ka­nı Hacı Eyüp Güler yaptı.

Nikah tö­re­ni­nin ar­dın­dan pasta ke­sil­di.

Top­lam 43 çif­tin ni­kah­la­rı­nın kı­yıl­dı­ğı tö­re­nin so­nun­da Roman ha­va­sı oy­na­yan çift­ler, do­ya­sı­ya eğ­len­di.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2016, 18:50
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174